Strategia

Strategia biznesowa

Stabilna sytuacja finansowa grupy daje umożliwia nam realistyczne podejście do kwestii strategicznych i systematyczne podnoszenie konkurencyjności w najbliższych latach.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
S
[IR - Strategia i alokacja zasobów]

Stabilna sytuacja finansowa grupy daje umożliwia nam realistyczne podejście do kwestii strategicznych i systematyczne podnoszenie konkurencyjności w najbliższych latach. 

Konsekwentnie realizowaliśmy „Strategię rozwoju Grupy Azoty na lata 2014–2020”. W listopadzie 2019 roku zarząd Grupy Azoty uruchomił proces przygotowania strategii grupy na lata 2020-2030.

Naszym celem jest utworzenie zintegrowanej Grupy Azoty, zwiększanie atrakcyjności oferowanego portfela produktów w oparciu o zoptymalizowane procesy i innowacyjne rozwiązania.

Finansowe cele strategiczne Grupy Azoty

8%
Marża EBIT
14%
Marża EBITDA
do:60%
Stopa wypłaty dywidendy
10%
Marża ROCE
10%
Marża ROE

Cztery obszary strategiczne:

Ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej

Współpracę postrzegamy jako źródło wyjątkowych korzyści. Efektywne funkcjonowanie na konkurencyjnym, światowym rynku chemicznym wymaga wspólnych działań naszych kluczowych spółek. Tę współpracę chcemy ciągle pogłębiać. Dlatego też w 2018 roku cztery zakłady - z Tarnowa, Polic, Puław i Kędzierzyna - podpisały umowę o współdziałaniu. Pozwoli ona grupie m.in. na wykorzystanie synergii i wzmocnienie pozycji poprzez zintegrowane zarządzanie operacjami handlowymi. Dzięki umowie spółki mogą działać jak jeden podmiot gospodarczy, a kluczowymi działami kierują menedżerowie z całej Polski, niezależnie od siedziby spółki, w której pracują. Przygotowując zakupy strategicznych surowców w większości przypadków wspólnie dokonują wyboru dostawców i prowadzą negocjacje cenowe, wykorzystując efekt skali, który umożliwia uzyskiwanie konkurencyjnych cen i wielomilionowe oszczędności.

Wierzymy, że zapoczątkowany w 2013 roku proces konsolidacji spółek Grupy Azoty umożliwia osiągnięcie dodatkowych korzyści. Zamierzamy wdrożyć zarządzanie przez segmenty biznesowe, by poprawić efektywność działania grupy kapitałowej. W roku 2020 będziemy kontynuować integrację procesów i konsolidację, obejmującą między innymi

 • handlu nawozami,
 • zakupy,
 • logistykę,
 • funkcje finansowe,
 • funkcje IT,
 • obszar energetyki.

Prowadzimy optymalizację zarządzania majątkiem trwałym – staramy się ujednolicić procesy planowania i produkcji. Standaryzujemy sprawozdania dotyczące wydajności operacyjnej i kosztowej. Uruchamiamy platformę wymiany informacji o prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych, by zapobiec równoczesnemu prowadzeniu prac o podobnym zakresie w kilku spółkach i doprowadzić do przekazywania innym podmiotom z grupy wyników poszczególnych działań, co wzmocni efekt synergii.

Wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie

Chcemy nadal wzmacniać swoją pozycję na krajowym oraz regionalnym rynku nawozowym. Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to od nas maksymalnego dostosowania formuł nawozowych do potrzeb współczesnego rolnictwa. Istotną część działań będzie stanowiło dopasowanie oferty do wymagań gospodarstw wielkoobszarowych przy jednoczesnym utrzymaniu silnej pozycji wśród mniejszych gospodarstw rolnych. 

Priorytetem jest rozwój produktów specjalistycznych, przeznaczonych dla konkretnych upraw i odbiorców, produktów granulowanych i płynnych. Nasze portfolio nawozowe chcemy uzupełnić seriami nawozów na zamówienie – dostosowanymi do potrzeb konkretnego odbiorcy, a nawet konkretnej uprawy. 

Interesują nas nowoczesne systemy informatyczne dla rolników i szybka analityka rolnicza, a także metody umożliwiające precyzyjne nawożenie. Rozwijamy usługi w zakresie rolnictwa specjalistycznego bazujące na mapach satelitarnych, dronach i nowoczesnych technologiach. Rozwiązań szukamy m.in. w środowiskach startupowych. 

Aby zapewnić możliwie najsprawniejszą dystrybucję naszych nawozów, planujemy zwiększyć kontrolę nad krajowymi i zagranicznymi kanałami sprzedaży wyrobów dla rolnictwa. Konsolidujemy procesy handlu nawozami, co pozwoli na uproszczenie i usprawnienie relacji pomiędzy naszą grupą a kluczowymi odbiorcami. Zwiększamy również wydajność produkcji i efektywność energetyczną technologii. 

Umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej

Chcemy zróżnicować źródła przychodów i uniezależnić się od cykli koniunktury w rolnictwie. Dlatego zwiększamy zaangażowanie Grupy Azoty w obszarach niezwiązanych z produkcją nawozów. Kluczowymi kierunkami są petrochemia oraz segment tworzyw. Chcemy produkować wyroby zapewniające wysoką marżę.

Integrujemy i wydłużamy łańcuch produkcji tworzyw. Nowa instalacja w Tarnowie pozwoli na uzyskiwanie poliamidów oraz ich lepiej rokujących pochodnych zamiast zatrzymania zakończenia procesu na nieprzetworzonym półprodukcie, jakim jest kaprolaktam. Rozwijamy również portfel produktowy w oparciu o zaawansowane polimery bazujące na poliamidzie PA6. 

Sztandarowym projektem dywersyfikacyjnym są Polimery Police. Budowana przez nas nowa wytwórnia w Policach produkować będzie propylen i polipropylen – tworzywo sztuczne wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Projekt pozwoli na rozwój zdolności produkcyjnych najbardziej przyszłościowych substancji w segmencie tworzyw. Budowa jest planowana na obszarze położonym w specjalnej strefie ekonomicznej, obok Zakładów Chemicznych Police.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O POLIMERACH POLICE

W Grupie Azoty Puławy budujemy nowy blok energetyczny. To największa inwestycja energetyczna w regionie lubelskim oraz w całej Grupie Azoty. Dzięki niej będziemy mogli zapewnić sobie dostawy ciepła technologicznego, którego nikt na rynku nam nie dostarczy, a dodatkowo energię elektryczną. Co bardzo istotne, nowy blok pozwoli na obniżenie emisji szkodliwych substancji z zakładowej elektrociepłowni. Blok energetyczny będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje służące ochronie środowiska i będzie spełniał wymagania stawiane przez Konkluzje BAT, które wchodzą w życie 18.08.2021 r.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O NOWYM BLOKU ENERGETYCZNYM

Generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego

Dzięki wykorzystaniu własnych, unikatowych możliwości wytwarzania produktów dla rolnictwa, Grupa Azoty stanie się aktywnym uczestnikiem inicjatyw w zakresie badań, rozwoju i innowacji w Polsce. Utworzyliśmy dwa centra badawczo-rozwojowe i innowacyjne w Tarnowie i Kędzierzynie. Współpracujemy ze startupami i wspieramy ich akcelerację. Kluczowym programem w tym obszarze jest Idea4Azoty. Rozwijamy współpracę z biznesem i środowiskami naukowymi. Chcemy być aktywnymi uczestnikami otwartego procesu opracowywania innowacji. 

Nasze pomysły i produkty będą wpisywały się w kluczowe trendy gospodarcze oparte o zrównoważony rozwój, m.in. gospodarkę o obiegu zamkniętym. Największym wyzwaniem badawczym pozostaje znalezienie efektywnego sposobu na wykorzystanie fosfogipsu, który stanowi odpad z produkcji kwasu fosforowego (V) metodą ekstrakcyjną.  Grupie Azoty Police kontynuowaliśmy badania nad możliwością odzysku fosforu ze ścieków przemysłowych, a także nad nowymi kierunkami gospodarczego wykorzystania fosfogipsu, ukierunkowane na zrównoważone stosowanie fosforu oraz spełnienie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem tych badań jest opracowanie technologii odzyskiwania fosforu z odcieków ze składowiska fosfogipsu w postaci związków, które mogą być zawracane do produkcji lub będą nadawać się do bezpośredniego wykorzystania w nawożeniu, a także wdrożenie nowych, efektywnych ekonomicznie sposobów wykorzystania strumieni ubocznych i odpadowych. W spółce GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. w 2019 roku zakończyliśmy prace badawczo-rozwojowe, dotyczące odzysku odpadu popiołu lotnego ze spalania osadów ściekowych jako surowca do produkcji nawozów wieloskładnikowych. Efektem wdrożenia będzie zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, fosforytu, dzięki zastąpieniu go surogatem zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Sześć strategii szczegółowych

 1. strategia produktowa, 
 2. strategia surowcowa,
 3. strategia innowacyjności, 
 4. strategia doskonałości operacyjnej, 
 5. strategia finansowa, 
 6. strategia zarządzania korporacyjnego.

Stawiamy na konkretne efekty:

 • wzrost efektywności organizacyjnej i produkcyjnej oraz zapewnienie zwinności organizacji;
 • zapewnienie bezpieczeństwa - zarówno z perspektywy dostaw surowców strategicznych, jak i finansowej;
 • zwiększenie udziału wyrobów wysokomarżowych poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych w segmencie chemii i tworzyw;
 • dostosowanie oferty nawozowej do potrzeb nowoczesnego rolnictwa poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań – zarówno usług na bazie nowoczesnych technologii, jak i nawozów specjalistycznych przeznaczonych dla konkretnych upraw i odbiorców,
 • wejście na nowe obszary działalności.
Zobacz nasz program inwestycyjny

Wieloletni program inwestycyjny

Dążąc do osiągnięcia kluczowych celów naszej strategii opracowaliśmy szeroko zakrojony program inwestycyjny, obejmujący wydatki na projekty rozwojowe i odtworzeniowe przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego, wyznaczonego akceptowalnym poziomem wskaźników zadłużenia. Nasz program pozwoli nam umocnić pozycję lidera rynku chemicznego w Polsce. Zakłada on dywersyfikację i unowocześnienie naszej działalności gospodarczej, ukierunkowanie na obszary najbardziej rentowne i zwiększenie odporności naszej organizacji na cykle koniunkturalne. Podpisanie umów zwiększających kredyt do 3 mld złotych z konsorcjum banków oznacza, że Grupa Azoty finansowo zapewniła sobie fundusze na realizację programu inwestycyjnego do 2026 roku.

Plan inwestycyjny Grupy Azoty zakłada realizację inwestycji we wszystkich kluczowych spółkach. Warto zaznaczyć, że pod względem skali nasze projekty często stanowią największe inwestycje w danym mieście, powiecie czy województwie. 


Struktura nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty w 2019 roku

W 2018 roku struktura nakładów uległa nieznacznej zmianie. Poniesiono następujące wydatki:

 • Inwestycje związane z rozwojem biznesu 541,768 mln zł (spadek o 8,8% r/r)
 • Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu 200,291 mln zł (wzrost 1,5% r/r)
 • Inwestycje mandatowe 60,674 mln zł (wzrost o 1,6% r/r)
 • Zakupy gotowych dóbr 73,552 mln zł (wzrost o 1,9% r/r) 
 • Pozostałe (komponenty, znaczące remonty, inne) 247,390 mln zł (wzrost o 3,8%) 

Najważniejsze realizowane inwestycje Grupy Azoty na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa inwestycji
Budżet inwestycji
Poniesione nakłady
Poniesione nakłady w 2019 roku
Opis inwestycji
Planowany termin zakończenia
Jednostka Dominująca
Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju
74 100
71 780
20 055
Budowa centrum badawczorozwojowego dla Grupy Azoty S.A.
Zadanie zakończone
Grupa Azoty POLYOLEFINS
Instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH) wraz z infrastrukturą oraz instalacja produkcji polipropylenu(PP)
1 801 109 tys. USD
253 107
93 526
Budowa instalacji produkującej propylen metodą odwodornienia propanu (PDH) i instalacji do produkcji polipropylenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozbudową Portu Morskiego w Policach o terminal przeładunkowomagazynowy propanu i etylenu.
2022
Grupa Azoty PUŁAWY
Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe
1 200 000
10 695
10 695
Dostosowanie energetycznych instalacji wytwórczych do wymagań środowiskowych, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału zakładowej elektrociepłowni w zużyciu energii elektrycznej przez instalacje produkcyjne oraz zapewnienie ciągłości dostawy mediów energetycznych
2022
Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego
695 000
240 992
155 357
Zwiększenie efektywności produkcji kwasu azotowego oraz poprawa ekonomiki wytwarzanych na jego bazie nawozów
2024
Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej
385 000
363 447
71 035
Poprawa jakości nawozów na skutek zastosowania nowoczesnej granulacji mechanicznej
2021
Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx
93 000
30 472
24 667
Przystosowanie kotła do nowych norm emisji NOx oraz konieczność odtworzenia jego poprawnego stanu technicznego
2021
Grupa Azoty POLICE
Uniezależnienie produkcji wody zdemineralizowanej od zmiennego zasolenia w rzece Odrze, zwiększenie możliwości wytworzenia wód specjalnych na instalacjach
108 000
1 049
1 049
Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania i demineralizacji wody celem zabezpieczenia przed okresowym występowaniem podwyższonego zasolenia rzeki Odry na potrzeby spółek Grupy Azoty POLICE
2022
Zmiana technologii produkcji kwasu fosforowego DA-HF
83 350
82 748
1 218
Poprawa efektywności produkcji oraz jakości produkowanego kwasu fosforowego
Zadanie zakończone (instalacja w fazie rozruchu)
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku
140 000
59 323
27 953
Odtworzenie zdolności sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku poprzez zabudowę nowych kompresorów
2021
Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o.
Wytwórnia tworzyw modyfikowanych
115 000
104 168
93 912
Budowa instalacji do modyfikacji tworzyw sztucznych
Zadanie zakończone


Źródło: Opracowanie własne.

ZOBACZ NASZE INNOWACJE

Realizacja strategii biznesowej w 2019 roku

Segment Nawozy-AGRO

W segmencie nawozowym podejmowaliśmy działania ukierunkowane na osiągnięcie celu strategicznego, wyznaczonego dla rynku krajowego tj. wzrostu sprzedaży nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Polsce, a zarazem na wzmocnienie pozycji lidera. 

Kontynuowaliśmy prace nad wprowadzeniem na rynek nowych produktów oraz nad ulepszaniem formuł już wyprodukowanych. Duży nacisk kładliśmy na budowanie bezpośrednich, długotrwałych relacji z rolnikami.

Za osiągnięte należy uznać cele strategii dotyczące dalszej konsolidacji grupy i koordynacyjnej funkcji Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro w obszarze handlu i marketingu.

Segment Tworzywa

W segmencie tworzyw konsekwentnie realizowaliśmy zadania strategiczne, zmierzające do budowy i umocnienia pozycji rynkowej Grupy Azoty na rynku poliamidu PA6 naturalnego. Kontynuowaliśmy także prace mające na celu pogłębienie dywersyfikacji portfela produktowego i zdobycia pozycji w nowych sektorach.

W ramach uzupełniania łańcucha poliamidowego o produkty bardziej przetworzone w roku 2019 w Tarnowie, w spółce Grupa Azoty Compounding uruchomiono nową wytwórnię tworzyw modyfikowanych o mocy produkcyjnej 46 tys. ton rocznie. Pozwala to na osiągnięcie jednego ze strategicznych celów zdefiniowanych dla biznesu tworzyw, jakim jest zwiększenie skali działalności w obszarze tworzyw modyfikowanych. 

Segment Oxoplast

Mimo niekorzystnych warunków rynkowych Segment Oxoplast z powodzeniem rozwijał bezpośredni kanał sprzedaży dla swoich produktów, umacniając relacje „producent-producent”. Zgodnie z przyjętymi założeniami wprowadziliśmy do oferty dwa nowe, specjalistyczne plastyfikatory nieftalanowe: Adoflex® i Oxovilen® oraz zwiększyliśmy moce produkcyjne naszego głównego plastyfikatora Oxovilex® (DOTP) o 15 tys. ton/rok, umacniając się na pozycji największego producenta DOTP w UE.

Energetyka jako priorytet przemysłu chemicznego

Zadania strategiczne w obszarze zakupu energii elektrycznej, węgla i gazu dotyczące cen i wolumenów zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Po dwóch latach wzrostu, rok 2019 był okresem spadku cen na rynku gazu ziemnego. Ceny średnioroczne energii elektrycznej utrzymały podobny poziom, co w roku 2018. Sytuację na rynku międzynarodowym węgla określa się jako wysoce zmienną. Ceny węgla znajdowały się pod presją spadkową.

Poprzednia sekcja
Spis treści
Strategia