RYZYKO

Systemy zarządzania

Wybrane systemy zarządzania z zakresu zrównoważonego rozwoju naszych spółek

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W
[103-2]

Wybrane systemy zarządzania z zakresu zrównoważonego rozwoju naszych spółek

Swoją misję i cele strategiczne opisaliśmy w dokumencie „Polityka zarządzania korporacji”, zaktualizowanym w dniu 04.09.2018 r. Wśród skutecznie nadzorowanych i zarządzanych priorytetów działalności wymieniamy m.in. dbałość o środowisko, minimalizowanie strat środowiskowych i poprawę efektywności energetycznej. 

Spółki wchodzące w skład Grupy Azoty realizują zadania strategiczne w oparciu o systemy zarządzania zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Wyjątkowe znaczenie mają dla nas wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, bezpieczeństwo procesowe, minimalizowanie strat środowiskowych, poprawa efektywności energetycznej, priorytetowe traktowanie klienta – w tych obszarach zapewniamy szczególnie skuteczny nadzór i zarządzanie. 

Grupa Azoty Police

W Grupie Azoty Police realizuje się politykę zarządzania, która gwarantuje osiąganie celów strategicznych w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami i uwzględniający zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń, a także ciągłego doskonalenia. Przyjęta polityka definiuje ponadto zamierzenia i zasady związane z całością prowadzonej działalności, zapewniając tym samym podstawy do określania i kontroli realizacji strategicznych celów dotyczących jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności. W pozostałych spółkach grupy kapitałowej Azoty Police również będzie wdrażana polityka zarządzania strategią zrównoważonego rozwoju.

Grupa Azoty Puławy

Aby sprostać coraz wyższym wymaganiom i oczekiwaniom klientów i zainteresowanych stron w 2004 roku Grupa Azoty Puławy wdrożyła i certyfikowała Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem (ZSZJŚiB). Najważniejszym dokumentem ZSZJŚiB jest „Polityka jakości środowiska i bezpieczeństwa”, określająca cele Grupy Azoty Puławy oraz sposoby ich osiągnięcia. Do głównych celów zakładów, określonych w polityce i związanych z realizacją wymogów ZSZJŚiB, należy spełnienie wymagań i oczekiwań klientów dotyczących dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku przez przestrzeganie przepisów ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracowników i osób znajdujących się na terenie spółki oraz w jej otoczeniu, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Grupa Azoty S.A.

Przyjęliśmy dokument „Operacjonalizacja zaktualizowanej Strategii Grupy Azoty do 2020 roku”, obejmujący łącznie 43 inicjatywy strategiczne. Odpowiedzialność za ich realizację została powierzona szesnastu liderom, którzy w toku prowadzonych wewnętrznych analiz zdefiniowali oraz sparametryzowali szczegółowe założenia inicjatyw, co umożliwia ich monitorowanie.

Obszarami szczególnego zainteresowania Grupy Azoty S.A. są bezpieczeństwo i odpowiedzialność za produkt oraz oddziaływanie na środowisko. Spółka minimalizuje negatywny wpływ na otoczenie, doskonali systemy zarządzania, prowadzi otwartą politykę informacyjną i dialog ze społecznością lokalną, dba o bezpieczeństwo pracowników oraz otoczenia firmy. Posiada certyfikat AEO (Authorised Economic Operator), jest uczestnikiem systemu SPOT oraz REACH.

Grupa Azoty Kędzierzyn

Chcemy sprostać wyzwaniom stawianym przez zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, doskonaląc metody działania oraz zintegrowany system zarządzania.

W 1997 roku firma uzyskała certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9002, w roku 2003 - certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem (zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001 i PN-N-18001), natomiast w 2005 roku - CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Jakość * Bezpieczeństwo i Higiena Pracy * Środowisko (potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001). 

W 2006 roku Jednostka Usług Laboratoryjnych (obecnie Departament Badań i Innowacji), przeszła proces akredytacji i uzyskała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

W 2014 roku Grupa Kędzierzyn przeszła proces certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu Zarządzania Opieki nad Produktem (Product Stewardship) Fertilizers Europe i uzyskała certyfikat PRODUCT STEWARDSHIP.

Od 2016 r. w Grupie Azoty ZAK S.A. funkcjonuje system zarządzania procesem utrzymania ruchu w oparciu o programy Total Productive Maintenance TPM i Preventive Maintenance PM (kompleksowego utrzymania ruchu produkcyjnego z uwzględnieniem prewencyjnego utrzymania ruchu)

Wykaz systemów zarządzania w Grupie Azoty
 Grupa Azoty S.A.Grupa Azoty PuławyGrupa Azoty PoliceGrupa Azoty Kędzierzyn
System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001
System zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą PN-N-18001 / BS OHSAS 18001
System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z normą ISO 22000 
System zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących)
Standard zarządzania zgodny z wymaganiami programu Product Stewardship (Fertilizers Europe)
System zarządzania ryzykiem korporacyjnym w oparciu o standardy ISO 31000: 2012 Zarządzanie ryzykiem oraz COSO II „Zarządzanie ryzykiem”
System zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 
System Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji w zakresie świadczenia usług kluczowych zgodny z normą ISO 27001  
System Zarządzania Ciągłością Działania w zakresie świadczenia usług kluczowych zgodny z normą ISO 22301  
Ryzyko
Spis treści
Ryzyko