Strategia

Strategia zrównoważonego rozwoju

Doskonale wiemy, z jak ogromną odpowiedzialnością wiąże się działalność w branży chemicznej.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
D
[103-2]

Doskonale wiemy, z jak ogromną odpowiedzialnością wiąże się działalność w branży chemicznej. Kwestie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu mają dla nas charakter strategiczny. Za nadzór nad procesem zarządzania zrównoważonym rozwojem odpowiedzialni są: prezes zarządu oraz – w poszczególnych obszarach kompetencji – członkowie zarządu. Ze względu na fakt, że zrównoważony rozwój dotyczy wszystkich obszarów działalności Grupy Azoty, w proces zaangażowani są również przedstawiciele spółki z różnych departamentów i szczebli.

Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju traktujemy jako odzwierciedlenie zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników i środowiska oraz relacji z otoczeniem. 

W 2019 roku pozostawaliśmy sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Cele te mają różnorodny charakter, a ich proces ich osiągania realizacja jest monitorowany na całym świecie z użyciem odpowiednich wskaźników.

Priorytety strategiczne z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności zostały zawarte w projekcie „Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Azoty na lata 2018-2022”.

Nasze priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju:

FILAR 1: Produkt i produkcja

Nasz priorytet: Gwarantujemy efektywną, innowacyjną i przyjazną środowisku produkcję dzięki:

 • zapewnieniu wysokiej jakości produktu,
 • inwestowaniu w badania i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wydłużanie łańcucha wartości produktów (chemia i tworzywa),
 • zwiększaniu efektywności środowiskowej i kosztowej procesów (redukcja zużycia energii, emisji, zużycia wody),
 • zapewnieniu bezpieczeństwa produkcji, transportu i magazynowania,
 • zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników,
 • rozwijaniu gospodarki w obiegu zamkniętym.

FILAR 2: Ludzie i relacje

Nasz priorytet: Zwiększamy pozytywny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze przez:

 • wspieraniu rozwoju zrównoważonego i precyzyjnego rolnictwa, kształceniu rolników,
 • doskonaleniu relacji z klientem,
 • wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego miast i regionów w głównych lokalizacjach naszych zakładów,
 • sponsorowaniu, zaangażowaniu społecznemu i prowadzeniu dialogu z otoczeniem,
 • rozwijaniu kapitału intelektualnego obecnych i przyszłych pracowników, którzy stanowią nasze bezpośrednie otoczenie społeczne w głównych lokalizacjach zakładów.

FILAR 3: Dobre zarządzanie

Nasz priorytet: Dążymy do doskonałości operacyjnej i zarządzamy ryzykiem dzięki:

 • budowaniu ładu organizacyjnego i zapewnieniu zgodności z przepisami,
 • budowaniu spójnej kultury organizacyjnej w oparciu o system wartości i kodeks etyczny,
 • zwiększaniu zaangażowania i innowacyjności pracowników,
 • zarządzaniu odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw,
 • zapewnieniu cyber-bezpieczeństwa,
 • uczestnictwu w inicjatywach i przeglądach czynników ESG (Environmental, Social, Governance),
 • monitorowaniu kluczowych wskaźników i zintegrowanej sprawozdawczości zgodnej z powszechnie uznawanymi standardami i wytycznymi.

 

Strategia
Spis treści
Strategia