[IR - Model biznesowy]

Model biznesowy i nasze wartości

Grupa Azoty będzie wdrażać w branży chemicznej nowoczesne, kompleksowe rozwiązania, spełniające oczekiwania naszych interesariuszy.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD

Nasza wizja:

Grupa Azoty będzie wdrażać w branży chemicznej nowoczesne, kompleksowe rozwiązania, spełniające oczekiwania naszych interesariuszy.

Nasza misja:

Bezpieczną, użyteczną chemią opartą na innowacjach budujemy wartość Grupy Azoty i polskiej gospodarki.

Naszą markę budujemy w oparciu o:

 • innowacyjność,
 • wiedzę,
 • odpowiedzialność,
 • profesjonalizm,
 • harmonię.

Nasz model biznesowy:

Poznaj nasz model działania/tworzenia wartości

Naszym najważniejszym kapitałem są ludzie. Angażujemy zasoby w rozwój kompetencji i budowanie środowiska pracy sprzyjającego innowacjom dotyczącym procesów produkcji oraz tworzeniu nowych produktów. Nasze wyroby podnoszą jakość życia, zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe i promują zrównoważoną produkcję rolną. 

Koncentrujemy się na osiąganiu stabilnych i przewidywalnych wyników finansowych oraz zarządzaniu ryzykiem, w tym czynnikami niefinansowymi (ESG). Skala naszej działalności ułatwia wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie gospodarcze i społeczne.

Zarządzamy grupą świadomie – nasze inwestycje i poniesione nakłady przekładają się na wymierne korzyści:

 • wzrost kapitału finansowego,
 • wzrost kapitału produkcyjnego  w postaci oferowanych produktów, usług i wysokiej jakości ich dostarczania,
 • wzrost jakości kapitału ludzkiego,
 • wzrost kapitału intelektualnego organizacji,
 • wzrost kapitału naturalnego,
 • wzrost kapitału społecznego i relacyjnego.
Bezpieczna chemia
Nasze nakłady:Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Zapewniamy bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów - 100% istotnych kategorii produktów podlega ocenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo otoczenia i konsumentów.
 • Zarządzamy jakością, wpływem na środowisko naturalne i BHP w oparciu o uznane normy i systemy ISO, m.in. ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
 •  Nasze procesy są zgodne z międzynarodowym programem Product Stewardship (Fertilizers Europe).
 •  Prowadzimy inwestycje zmniejszające negatywny wpływ na środowisko, w tym m.in. w zakresie odsiarczania spalin, oczyszczania ścieków przemysłowych.


Chemia użyteczna użytkowa
Nasze nakłady:Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Mimo niekorzystnych warunków rynkowych segment Oxoplast z powodzeniem rozwijał bezpośredni kanał sprzedaży swoich produktów, umacniając relacje „producent-producent”. Zgodnie z przyjętymi założeniami wprowadziliśmy do oferty dwa nowe, specjalistyczne plastyfikatory nieftalanowe Adoflex® i Oxovilen®.
 •  Zwiększyliśmy moce produkcyjne naszego głównego plastyfikatora Oxovilex® (DOTP) o 15 tys. ton na rok, umacniając się na pozycji największego producenta DOTP w UE.
 • Projekt badawczo-rozwojowy o dużym potencjale wdrożeniowym - to zakończone w 2019 roku przedsięwzięcie dotyczące innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska pigmentów do produkcji farb. Zakończono realizację drugiej fazy projektu badawczo-rozwojowego i udało się otrzymać w fazie pilotażowej kompozycje fosforanowych pigmentów antykorozyjnych o zróżnicowanym składzie.
 • Prowadzimy wyjątkowy program „Grunt - to wiedza”. W ramach jego VII edycji w 2019 r. zebraliśmy ponad 11 tys. próbek gleby z blisko 1000 gospodarstw, dzięki czemu rolnicy mogą poznać zapotrzebowanie swoich gleb na składniki odżywcze i zaplanować właściwą strategię nawożenia.
 • Technologia SatAgro umożliwia rolnikom dostęp do narzędzi satelitarnych, co pozwala na zdalne monitorowanie upraw.


Rozwój oparty o innowacje
Nasze nakłady:Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Nawiązywanie współpracy z instytutami naukowymi dla potrzeb opracowania „inteligentnych nawozów”, dostosowanych do poszczególnych roślin i warunków glebowych (wysokomarżowych, niskotonażowych produktów specjalistycznych przeznaczonych dla konkretnych upraw i odbiorców) – współpraca z Agencją Rynku Rolnego oraz Instytutem Nowych Syntez Chemicznych (patrz: projekt dotyczący biodegradowalnej otoczki polimerowej dla nawozów azotowych oraz odzysku fosforanów z odcieków ze składowiska fosfogipsu)
 •  Do 2020 roku wydatki na B+R+I osiągną poziom 1% przychodów Grupy Azoty S.A.
 •  Praca oraz badania prowadzone przez dwa własne Centra Badawczo-Rozwojowe.
 •  Debiutujemy na rynku materiałów do druku 3D. Wypuściliśmy na rynek produkt o nazwie handlowej Tarfuse, czyli filament do druku produkowany z poliamidu 6.
 • Prowadzimy nowatorski program akceleracyjny Idea4Azoty
 • Prowadzimy działania akceleracyjne w ramach programu Scale Up, realizowanego w dwóch konsorcjach projektowych, których koordynatorami są firmy FundingBox Sp. z o.o. (patrz: projekt IMPACT_POLAND 2.0.) i Krakowski Park Technologiczny (KPT Scale Up).


Wartość Grupy Azoty i wpływ na rozwój polskiej gospodarki
Nasze nakłady:Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Grupa jest jednym z największych konsumentów surowców w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2018 roku na zakupy surowców potrzebnych do produkcji wydaliśmy w skali grupy ponad 6 mld zł.
 •  Grupa jest jednym z kluczowych pracodawców – tworzymy ponad 15 tys. miejsc pracy.
 •  Budujemy relacje z sąsiadami m.in. poprzez organizację „Dni otwartych”, sesje dialogowe, wolontariat pracowniczy, stypendia oferowane uczniom.
 • [201-4] Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa (w PLN):

  20182019
  Dotacje na środki trwałe48 222 436
  71 606 3942
  Pomoc publiczna związana z działalnością w strefie ekonomicznej16 130 972
  37 703 9593
  Pozostałe dotacje państwowe92 658 561
  257 095 4444
  Ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga podatkowa)1 483 168
  1 159 400
 •  Wzrost wyników operacyjnych Grupy Azoty:
  · Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 9 998 967 mln zł (4,0% r./r.)
  · EBITDA osiągnęła poziom 764,442 mln zł (-35,6% r./r.)
  · Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Azoty wyniósł 7,650 mln zł (-98,4% r./r.)
  · Grupa odnotowała korzystny wskaźnik zadłużenia ze wskazaniem na dług netto/EBITDA na poziomie 0,3
 •   [203-2] Należności budżetowe odprowadzane do gospodarki dzięki działalności kluczowych spółek Grupy Azoty:

  20182019
  Podatek od nieruchomości112 017 307
  115 011 987
  Podatek leśny3 3663 241
  Podatek od środków transportowych32 665
  32 943
  Podatek rolny3 636
  3 823


2 Znaczący wzrost dotacji uzyskanych na środki trwałe wynikał z przyznanych Grupie Azoty Kędzierzyn oraz Grupie Azoty Puławy darmowych uprawnień CO2 oraz wzrostu ich ceny.
3 W 2019 roku znaczący wzrost pomocy związanej z działalnością w strefie ekonomicznej wynikał z osiągniętych lepszych wyników finansowych na terenie strefy ekonomicznej przez Grupę Azoty Puławy.
4 W 2019 roku znaczący wzrost dotacji państwowych uzyskanych przez Grupę Azoty związany był ze wzrostem cen otrzymanych dotacji z tytułu darmowych praw do emisji CO2 przez Grupę Azoty Kędzierzyn i Grupę Azoty Puławy.

O Grupie Azoty
Spis treści
Strategia