Środowisko

Energia

W 2019 roku podejmowaliśmy szereg działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej procesów technologicznych.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W
[103-2]

W 2019 roku podejmowaliśmy szereg działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej procesów technologicznych. Dzięki usprawnieniom technicznym procesów oraz innym inicjatywom oszczędzania energii osiągnięto zauważalne ograniczenie jej zużycia. Podejmowane działania polegały m. in. na:

 • przeprojektowaniu i usprawnieniu procesów,
 • wymianie wyposażenia na bardziej energetycznie efektywne,
 • zmianach operacyjnych.

W 2019 rozpoczęliśmy realizację inwestycji związanych z dostosowywaniem obszaru zakładowej energetyki do zaostrzonych wymogów środowiskowych, wynikających z Konkluzji BAT. Inwestycje obejmą modernizację kotła gazowego K1 oraz modernizację instalacji IOS kotła K5. 

Zakłady Grupy Azoty Kędzierzyn zużywają energię w formie pary technologicznej o ciśnieniu 7 MPa, 1,5 MPa, 0,6 Mpa, wytwarzanej w pięciu kotłach opalanych miałem węglowym. Część energii elektrycznej na potrzeby zakładów wytwarzana jest w trzech turbinach przeciwprężnych oraz uruchomionej w 2017 roku turbinie upustowo-kondensacyjnej, pozostałą ilość kupuje się ze źródeł zewnętrznych. 

Grupa Azoty Police zużywa energię cieplną wytwarzaną w źródłach własnych opalanych węglem i olejem opałowym jako paliwem rozpałkowym, energię cieplną kupowaną od lokalnego dostawcy i pochodzącą z odzysku z instalacji produkcyjnych, energię elektryczną kupowaną z zewnątrz oraz produkowaną we własnych źródłach. Polityka ograniczania zużycia paliw oparta jest na wdrożonym w 2013 roku systemie zarządzania energią wg ISO 50001.

Puławy posiadają własną elektrociepłownię, która pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło i 46% zapotrzebowania na elektryczność. Jest ona opalana węglem kamiennym i pełni rolę producenta mediów technologicznych na potrzeby zakładów: pary technologicznej, energii elektrycznej, wody zdemineralizowanej, wody zdekarbonizowanej, ciepła technologicznego oraz ciepła na potrzeby grzewcze, z którego korzysta również miasto. Obecnie prowadzimy budowę nowego bloku energetycznego, opalanego węglem kamiennym, o mocy 100 MWe na terenie zakładowej elektrociepłowni w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Zapewni on spółce bezpieczeństwo energetyczne z uwzględnieniem przyszłych inwestycji nawozowo-chemicznych.

[302-1]

Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców

Paliwa wykorzystane do wytworzenia energii elektrycznej w podziale na kategorie surowców energetycznych – w GJ

Kategorie surowców energetycznychGrupa Azoty KędzierzynGrupa Azoty PoliceGrupa Azoty PuławyGrupa Azoty S.A.
20182019201820192018201920182019
 Ciepło w parze*0002 015 9470000
 Gaz ziemny00003 5673 8781925941
 MEAK000094 11295 97122 3470
Mazut1 83603 7583 8060022 34723 166
 Miał węglowy oraz węgiel energetyczny1 343 5091 160 1891 675 4031 711 5422 794 5582 844 3675 926 6133 332 252
 Olej opałowy5151 601000000
 Suma  1 345 8601 161 790 1 679 1613 731 295 2 892 2372 944 216 5 973 2323 356 3591


1 W porównaniu do roku 2018 r. nastąpiło obniżenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze względu na zmianę zapotrzebowania na energię w parach  przez procesy technologiczne.

[302-1]

Grupa Azoty Kędzierzyn
Grupa Azoty Police
Grupa Azoty Puławy
Grupa Azoty S.A.
20182019201820192018201920182019
Elektryczność, ogrzewanie, chłodzenie i para nabywane w celach konsumpcyjnych - w GJ1 055 2731 154 2682 055 6531 420 6194 178 4983 388 412400 462793 497
Elektryczność, ogrzewanie, chłodzenie i para wytworzone przez organizację - w GJ7 038 5509 387 391
8 858 5827 968 22917 111 71017 086 4143 064 5192 513 441
Elektryczność, ogrzewanie, chłodzenie i para sprzedane przez organizację - w GJ490 4301 730 167872 129614 3801 456 8211 336 318284 314341 583
Całkowita konsumpcja energii wewnątrz organizacji - w GJ7 603 3938 811 492
10 042 1068 774 46719 833 38719 138 5083 180 6672 965 355
[302-4]

Oszczędności energetyczne dzięki ograniczeniu zużycia energii i zwiększeniu wydajności energetycznej – w GJ

 Grupa Azoty KędzierzynGrupa Azoty PoliceGrupa Azoty PuławyGrupa Azoty S.A.
 20182019201820192018201920182019
Oszczędności energetyczne dzięki ograniczeniu zużycia energii i zwiększeniu wydajności energetycznej [GJ]0102143 6655 547 300280 000222 700123 100187 914


1 W 2018 r. rozpoczęto, lecz nie zakończono zadań wpływających na istotne oszczędności energetyczne. Oszczędności energetyczne wynikają z zadań zakończonych w poprzednich okresach.
2 W 2019 r. rozpoczęto realizację zadań, których celem jest istotne zmniejszenie zużycia energii, m.in. modernizację urządzeń  na wydziale produkcji amoniaku w związku z przyjęciem nowej koncepcji energetycznej w Grupie Azoty Kędzierzyn. Prace te nie zostały jeszcze zakończone.

Wszystkie spółki naszej grupy kapitałowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii.

Zobacz inicjatywy w zakresie oszczędności energii

Grupa Azoty S.A.:

 • Kompleksowe wykorzystanie ciepła reakcji selektywnego uwodornienia fenolu;
 • Budowa turbogeneratora wykorzystującego parę z WKS i KDC oraz rurociągu pary 4 MPa z WKS na KDC;
 • Przebudowa układu pompowego pierwszego członu ciepłowniczego;
 • Rozpoczęcie realizacji inwestycji związanych z dostosowaniem obszaru zakładowej energetyki do zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z Konkluzji BAT.


Grupa Azoty Kędzierzyn:

 • Wymiana zespołu kotłowego w pętli syntezy amoniaku, rozpoczęcie prac związanych z budową kotłowni rezerwowo-szczytowej z kotłem gazowym o wydajności parowej 100 Mg/h skutkuje ograniczeniem zapotrzebowania na parę potrzebną do prowadzenia procesów technologicznych na wydziale produkcji amoniaku oraz częściowe zastąpienie paliwa węglowego do produkcji pary gazem.


Grupa Azoty Police:

 • W 2019 roku prowadzono wymianę silników wentylatorów podmuchu 1WP1,2 na silniki z przetwornicą częstotliwości. Dzięki zastosowaniu silników z optymalnymi nastawami prądowo-napięciowymi uzyska się wymierne korzyści w postaci oszczędzonej energii elektrycznej na poziomie 1028 MWh/rok. Modernizacja urządzeń dla potrzeb zmniejszenia zużycia energii i poprawy regulacji procesami przyczynia się do osiągania przyjętych celów ochrony środowiska.


Grupa Azoty Puławy:

 • Kontynowana modernizacja sieci wody obiegowej w zakładzie produkcji amoniaku pozwoliła na polepszenie parametrów jakościowych i ciśnienia wody chłodzącej. Dzięki modernizacji napędu pomp i nowych rurociągów zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej przy przesyle wody chłodniczej. Na efektywność energetyczną i środowiskową ma także pośredni wpływ ciągła, systematyczna modernizacja oświetlenia, tras kablowych i rozdzielni elektrycznych;
 • Zwiększenie odzysku energii w turbinach ekspansyjnych gazów resztkowych na 1. i 2. linii produkcji kwasu azotowego - 69 000 GJ; oraz Zwiększenie odzysku energii w turbinach ekspansyjnych gazów resztkowych na 3. i 4. linii produkcji kwasu azotowego - 75 000 GJ.
[302-3]

Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej EI1


Grupa Azoty KędzierzynGrupa Azoty PoliceGrupa Azoty PuławyGrupa Azoty S.A.
Rok20182019201820192018201920182019
Suma40,726,1425,829,6849,542,1745,441,27
Porównanie do roku 2018spadek o 35,8%2wzrost o 15%spadek o 15%spadek o 9%


1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego - stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczany jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku.
2 Różnica wynikająca ze wzrostu kosztów GVA.

Środowisko
Spis treści
Środowisko