Środowisko

Emisje

Działalność każdego koncernu chemicznego wiąże się z emisją środków chemicznych do atmosfery.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
D
[103-2]

Działalność każdego koncernu chemicznego wiąże się z emisją środków chemicznych do atmosfery. Śledzimy najnowsze rozwiązania techniczne pozwalające na jej ograniczenie i stosujemy je w naszych zakładach, konsekwentnie obniżając wskaźniki emisyjne.

W roku 2019 emisja podtlenku azotu z instalacji produkcji kwasu azotowego technicznego należących do Grupy Azoty S.A. wyniosła 188 Mg N2O, a wskaźnik efektywności 0,54 kg N2O/t HNO3 przy benchmarku 1. W roku 2018 poziom emisji wyniósł 401 Mg N2O, a wskaźnik efektywności 1,47 przy benchmarku 1. 

W Grupie Azoty Puławy wskaźnik emisji N2O w roku 2018 wyniósł 0,76 kg N2O/t HNO3, zaś w roku 2019 0,86 kg N2O/t HNO3. Oba te wskaźniki są  znacząco niższe niż zalecenia Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla istniejących instalacji średniociśnieniowych (1.85 kg N2O/tHNO3) i nie odbiegają znacząco od benchmarku, wykorzystywanego do obliczenia bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji w ramach systemu ETS (wynoszącego około 1 kg N2O/tHNO3).

Grupa Azoty Kędzierzyn posiada nowoczesne instalacje produkcji kwasu azotowego, które emitują N2O na poziomie benchmarku i spełniają wymagania BAT. W 2019 roku kędzierzyńska spółka wyemitowała 349 Mg N2O, a uzyskany wskaźnik emisji wyniósł 0,68 kg N2O/t HNO3. Rok wcześniej poziom jej emisji wyniósł 392 Mg N20, a uzyskany w 2018 roku wskaźnik emisji to 0,76 kg N2O/t HNO3

Grupa Azoty Police nie posiada instalacji do produkcji kwasu azotowego i nie emituje N2O. 

[305-1]

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych i wielkość ekwiwalentu CO2 w podziale na kategorie gazu cieplarnianego – w t


Kategorie gazu cieplarnianego20182019Zmiana 2018 vs. 2019

Grupa Azoty KędzierzynDwutlenek węgla1 163 3131 099 624-5%
Podtlenek azotu116 857103 923-11%
Grupa Azoty PoliceDwutlenek węgla1 450 6441 204 708-17%
Podtlenek azotu00
Grupa Azoty PuławyDwutlenek węgla3 313 3663 358 4541%
Podtlenek azotu197 858211 1117%
Grupa Azoty S.A.Dwutlenek węgla971 748955 953-2%
Podtlenek azotu119 62655 927-53%1


1 Obniżenie ekwiwalentnej emisji CO2 podtlenku azotu w Grupie Azoty S.A. w stosunku do 2018 roku wynikało przede wszystkim z uszczelnienia koszy katalitycznych zmniejszających emisję podtlenku azotu oraz zmiany dostawcy siatek katalitycznych i wymiany koszy katalitycznych na nowe.

[305-4]

Efektywność związana z emisją gazów cieplarnianych

Wielkość emisji CO2 – w t


Grupa Azoty Kędzierzyn
Grupa Azoty Police
Grupa Azoty Puławy
Grupa Azoty S.A.

20182019201820192018201920182019
Wskaźnik efektywności związany z emisją CO2 [t CO2/t NH3]1,591,591,821,81991,681,6731,871,84
Wskaźnik efektywności związany z emisją N2O [kg N2O/t HNO3]0,760,681NdNd0,760,86521,470,5453


1 W roku 2019 w ramach ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w instalacji produkującej kwas azotowy przeprowadzono wymianę siatek katalitycznych oraz wymianę katalizatora redukcji N2O DEN20 na nowy o mniejszej średnicy ziaren celem zwiększenia poziomu redukcji N2O. Nie odnotowano także istotnych zakłóceń w pracy instalacji, co przyczyniło się do uzyskania spadku wskaźnika emisji N2O w 2019 r. względem roku 2018.
2 W roku 2019 w ramach ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w instalacji produkującej kwas azotowy przeprowadzono wymianę siatek katalitycznych oraz wymianę katalizatora redukcji N2O DEN20 na nowy o mniejszej średnicy ziaren celem zwiększenia poziomu redukcji N2. Wzrost współczynnika emisji N2O w roku 2019 w stosunku do wartości z roku 2018 związany jest ze wzrostem ilości zatrzymań linii produkcyjnych z ruchu. Zatrzymanie linii produkcyjnej ma wpływ na sprawności utleniania amoniaku, co jest ściśle związane ze wzrostem emisji pierwotnej podtlenku azotu oraz stabilność złoża katalizatora redukcji.
3 Obniżenie wskaźnika efektywności związanego z emisją N2O w Grupie Azoty S.A. w stosunku do 2018 roku wynikało przede wszystkim z uszczelnienia koszy katalitycznych zmniejszających emisję podtlenku azotu oraz zmiany dostawcy siatek katalitycznych i wymiany koszy katalitycznych na nowe.

[305-5]

Redukcja emisji gazów cieplarnianych – w Mg CO2e


20182019
Grupa Azoty Kędzierzyn81 77344 642
Grupa Azoty Police2 5001 066
Grupa Azoty Puławy00
Grupa Azoty S.A.52 354 11 066
Suma136 62746 774


1 Rok bazowy: 2012 poprzedzający wymianę katalizatora.

[305-7]

Emisje NOx, SOx i innych istotnych związków do powietrza w podziale na typ substancji – w Mg


Grupa Azoty KędzierzynGrupa Azoty PoliceGrupa Azoty PuławyGrupa Azoty S.A.

20182019201820192018201920182019
Amoniak (NH3)2422974503971 035101187223
Benzo-alfa-piren (C2OH12)0
000000
Dwutlenek siarki (SO2)1 0517301 8942 2111 6781 029836517
Dwutlenek węgla (SO2)965 554896 0591 169 7279821 799 3791 847 8771 007 431991 207
Kwas siarkowy (H2SO4)0065550010655
Kwasy organiczne00000000
Lotne związki organiczne (LZO)393543443303
Metan (CH4)16515800115815
Tlenki azotu (NOx)4 853
837
2 0362 15605 192
NO28377057485992 0352 1564 8535 192
Podtlenek azotu (N2O)39234900710762539339
Pył melaminy0000111200
Pył mocznika201410458292600
Pył saletry amonowej88800039134900
Pył siarczanu amonu00245 3237823
Pył zawieszony1101131090000127
Pył ze spalania paliw233932291091373214
Tlenek węgla (CO)63214117108 31116718011745
Węglowodory alifatyczne015170151000
Związki fluoru09245131740
Pozostałe398139720073383322


1 Metale ze spalania paliw, Chlor (jako HCl), Pyły inne (sorbent, węgiel, dolomit), Pył tereftalanu dioktylu.
2 Chlor i jego związki nieorganiczne (ze spalania węgla) oraz pyły inne.
3 M.in. Trójtlenek siarki, Cyjanowodór, Benzen, Węglowodory aromatyczne, Pył wapna hydratyzowanego, Pył nawozowy, Chlor, Rtęć, Nikiel, Chrom, Ołów, Cynk, Miedź, Kadm, Arsen.

Zobacz inicjatywy w zakresie redukcji emisji

Grupa Azoty S.A.:

  • W 2019 r. w instalacji kwasu azotowego dwuciśnieniowego wymieniono większą część katalizatora żelazowo-glinowego do redukcji emisji N2O, kosze katalityczne przy jednoczesnym uszczelnieniu i podniesieniu złoża oraz wymieniono siatki katalityczne na platynowe i platynowo-rodowe o niższej emisyjności.


Grupa Azoty Kędzierzyn:

  • W marcu 2019 roku w instalacji produkcji kwasu azotowego TKV zainstalowano nowy pakiet siatek katalitycznych oraz wymieniono katalizator redukcji N2O na nowy, o mniejszej średnicy, co zwiększyło poziom redukcji N2O;
  • W grudniu 2019 przeprowadzono uzupełnienie złoża katalizatora, co poskutkowało spadkiem wskaźnika emisji podtlenku azotu w tej instalacji. Przeprowadzone działania zmniejszyły oddziaływanie instalacji produkującej kwas azotowy na środowisko. Uzyskano spadek emisji do atmosfery gazu cieplarnianego (N2O).


Grupa Azoty Police:

  • W 2019 roku realizowano wartą ponad 250 mln zł proekologiczną inwestycję „Węzeł oczyszczania spalin” w Elektrociepłowni II. W ramach tej inwestycji przeprowadzono rewitalizację kotłów OP-230 nr 1 i 2. Uruchomiono instalację odazotowania w obu kotłach OP-230 nr 1 i 2 – parametry emisji NOx nie przekraczają wartości 200 mg/m3 w całym zakresie pracy kotłów.


Grupa Azoty Puławy:

  • Projekt modernizacji mycia potasowego dla czwartego ciągu instalacji przygotowania gazu w zakładzie produkcji amoniaku przyczynił się do zmniejszenia ogólnej energochłonności procesu oraz redukcji zrzutu ścieków oraz emisji gazów odpadowych z węzła produkcji roztworu azotanu amonu na wydziale produkcji saletry i RSM w wyniku zagospodarowania gazów w ramach tej instalacji produkcyjnej;
  • Budowa nowej instalacji skraplania dwutlenku węgla oraz modernizacja sieci wody obiegowej w Zakładzie Amoniaku i na Wydziale Saletry Amonowej i RSM;
  • Na instalacji kwasu azotowego zastosowano nowe pakiety siatek katalitycznych i wychwytujących. Pozwoliło to na zmniejszenie emisji N2O do atmosfery;
  • Odbudowa układu regulacji prędkości obrotowej silnika mieszadła akcelatora O-303. Realizacja inwestycji pozwoliła m.in. na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zmniejszenie mocy silnika indykacyjnego z 18,5 kW na 15 kW oraz poprzez zastosowanie wysokosprawnego układu regulacji. Tym samym zmniejszona została także emisja CO2.
Środowisko
Spis treści
Środowisko