O Grupie Azoty

Logistyka i łańcuch dostaw

W naszej grupie zabezpieczeniem dostaw surowców i dystrybucją produktów w kraju i za granicą zajmuje się Departament Korporacyjny Zakupów we współpracy z Departamentem Korporacyjnym Logistyki.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
[102-9, 103-2]

W naszej grupie zabezpieczeniem dostaw surowców i dystrybucją produktów w kraju i za granicą zajmuje się Departament Korporacyjny Zakupów we współpracy z Departamentem Korporacyjnym Logistyki. Wspólnie nadzorują one również procesy związane z gospodarką magazynową, konfekcjonowaniem produktów i koordynacją transportu. Do ich zadań należy ponadto określanie strategicznych celów w obszarze logistyki oraz zarządzanie ryzykiem w związanych z nią procesach.

Zarządzanie łańcuchem dostaw surowców i produktów do i ze spółek rozlokowanych w całej Polsce - to dla nas ogromne wyzwanie logistyczne. Co roku transportujemy miliony ton nawozów, produktów chemicznych i surowców do ich wytworzenia. Zaawansowana logistyka pozwala optymalizować przewozy, co oznacza oszczędności finansowe i środowiskowe. Najbardziej opłacalny jest transport kolejowy, który prowadzimy również z wykorzystaniem własnej spółki - Grupy Azoty Koltar. Transport morski jest szczególnie zyskowny w Grupie Azoty Police ze względu na lokalizację zakładów w okolicach Szczecina. 

Grupa Azoty jest pierwszą polską firmą chemiczną, która wdrożyła nowoczesny system TMS SOOT i za jego pomocą usprawniła procesy związane z transportem. Standardowe rozwiązania SOOT zostały rozszerzone o kolejne funkcjonalności: komunikowanie się z przewoźnikami, zgłaszanie zdarzeń transportowych, awizację transportu z wykorzystaniem tzw. „linku awizacyjnego”, powiadamianie odbiorcy ładunku o rozpoczęciu transportu. W planach są kolejne rozwiązania i rozszerzenia.

DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty Kędzierzyn – Modernizacja i rozbudowa wag samochodowych

W Grupie Azoty Kędzierzyn trwają przygotowania do modernizacji i rozbudowy wag samochodowych przy bramie głównej zakładu. Inwestycja planowana jest na lata 2019-2020 i obejmuje budowę nowej, trzeciej już wagi samochodowej oraz wymianę dwóch obecnie eksploatowanych. Dzięki temu znacząco wzrośnie tempo i komfort obsługi klientów przybywających samochodami po odbiór produktów.

Przebudowa ciągu obsługi przy bramie głównej jest konieczna, ponieważ od kilku lat dynamicznie wzrasta liczba ważeń samochodów na terenie spółki.

Planowana realizacja pozwoli zmniejszyć średni czas oczekiwania kierowców na ważenie oraz usprawni i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Logistyka morska

Ze względu na dużą liczbę produktów importowanych i eksportowanych przez grupę nadaje się szczególne znaczenie logistyczne portom morskim. Posiadamy własne aktywa portowe w Gdyni, Gdańsku i Policach, dostosowane do potrzeb magazynowych i przeładunkowych grupy. W skali roku terminale morskie Grupy Azoty obsługują ponad 3 mln ton ładunków, dodatkowo realizujemy przeładunki ponad 500 tys. ton dla podmiotów spoza grupy kapitałowej. 

Wysyłka produktów Grupy Azoty drogą morską ma przede wszystkim formę ładunków całostatkowych w masowcach i chemikaliowcach, a także dużych transportów intermodalnych w kontenerach. Nasze ładunki obsługiwane są przez terminale kontenerowe Gdyni i Gdańska oraz przez większość działających na rynku armatorów. Transport drogą morską dotyczy zarówno nawozów, jak i produktów chemicznych podlegających dalszemu przetwarzaniu przez odbiorców. 

Posiadamy bazy magazynowe w całej Polsce, a dodatkowo podpisaliśmy umowy z ponad 80 dystrybutorami, posiadającymi magazyny na terenie całego kraju. Przestrzegamy wszelkich standardów przechowywania naszych produktów z zachowaniem norm bezpieczeństwa, określonych w kartach charakterystyki produktów.

Obszar zakupów został skonsolidowany na poziomie grupy, w związku z czym wszyscy kluczowi dostawcy są weryfikowani pod kątem kryteriów społecznych.

DOBRA PRAKTYKA

Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz budowa Kanału Śląskiego

Rewitalizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej i budowa Kanału Śląskiego - to już nie tylko idea, ale bardzo zaawansowane przedsięwzięcie, którego celem na obecnym etapie jest stworzenie pełnej dokumentacji technicznej, tak by od 2023 roku podjąć szeroko zakrojone inwestycje na rzece i wokół niej.

Projekt ten, realizowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., jest współfinansowany przez Grupę Azoty.

Droga Wodna na całej długości od Kędzierzyna-Koźla do Szczecina i Polic ma uzyskać co najmniej trzecią, a docelowo najwyższą, piątą klasę żeglowności. Projekt ma przyczynić się do intensyfikacji przewozu ładunków, a w konsekwencji do rozwoju zarówno portów położonych wzdłuż Odry, jak i u jej ujścia.

Aktywa kolejowe

W 2017 roku podjęliśmy decyzję o konsolidacji naszych aktywów kolejowych. Połączenia usług kolejowych w czterech głównych zakładach podjęła się Grupa Azoty Koltar, dotychczasowy operator bocznicy kolejowej w Tarnowie. Proces zakończył się w 2018 roku. 

Koltar ma duże doświadczenie w organizacji transportu kolejowego, a ponadto jest właścicielem nowoczesnej hali napraw i przeglądów technicznych lokomotyw. Hala wyposażona jest w kanał serwisowy, podnośniki oraz 20-tonową suwnicę. To w niej lokomotywy posiadane przez naszą grupę przechodzą przeglądy i naprawy. 

O Grupie Azoty
Spis treści
O Grupie Azoty