Nasi pracownicy

Bezpieczeństwo pracowników

Działalność, którą prowadzimy, wymaga od nas zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
D
[103-2] [403-2]

Działalność, którą prowadzimy, wymaga od nas zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Bezwzględne bezpieczeństwo załogi stawiamy na pierwszym miejscu – w Grupie Azoty obowiązuje zakaz pracy bez odpowiednich zabezpieczeń i szkoleń z zakresu BHP.

Podstawą bezpieczeństwa pracy jest wymóg ścisłego przestrzegania przyjętych procedur . Dbamy o najwyższe standardy BHP, a pracownicy Grupy Azoty przechodzą obowiązkowe szkolenia i regularnie przystępują do egzaminów, które weryfikują ich wiedzę z tej dziedziny. Oprócz rozwiązań wspólnych dla całej grupy każda ze spółek wdraża dodatkowo rozwiązania mające na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyfiki branży.

W Grupie Azoty w 2019 roku nie odnotowano wypadków śmiertelnych związanych z pracą ani występowania chorób zawodowych.

Monitoring stanu BHP jest wielopoziomowy i opiera się między innymi na:

  • stałym monitoringu parametrów procesu ważnych dla bezpieczeństwa,
  • przypisaniu zadań w zakresie nadzoru BHP osobom odpowiedzialnym na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
  • okresowych kontrolach,
  • okresowych ocenach stanu BHP, prowadzonych przez komisje BHP.

W 2019 roku kontynuowaliśmy prace nad systemem angażującym pracowników w proces poprawy bezpieczeństwa pracy, między innymi poprzez wdrożenie procedur ułatwiających zgłaszanie nieprawidłowości.

Zobacz nasze wyniki dotyczące bezpieczeństwa pracy
[403-1] [403-7] [403-9]

[403-9]

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach w podziale na płeć


płećKM
Grupa Azoty KĘDZIERZYN16
Grupa Azoty POLICE324
Grupa Azoty PUŁAWY630
Grupa Azoty S.A.312


Wszystkie wypadki w 2019 roku, poza jednym wypadkiem ciężkim w Grupie Puławy, zostały zakwalifikowane jako lekkie. 

[403-1; 403-7]

We wszystkich naszych największych spółkach działają komisje BHP reprezentujące zatrudnionych. Składy komisji oraz ich zadania są bardzo podobne. Zasiadają w nich zarówno przedstawiciele pracodawcy (komórek personalnych, komórek BHP oraz lekarze sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami), jak i przedstawiciele pracowników (przedstawiciele związków zawodowych, społeczni inspektorzy pracy). Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione są kompleksowo w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi na poziomie grupy. 

W  Grupie Azoty S.A. funkcjonują systemowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa oparte na przepisach prawa, międzynarodowych normach (BS OHSAS 18001 oraz PN-N-18001) i wieloletnich doświadczeniach. System ten obejmuje nie tylko kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także działania na styku z innymi podmiotami, w tym ze społecznością lokalną, spełnianie wymogów ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wymogów dotyczących bezpieczeństwa produktów (przepisy rozporządzeń  REACh i CLP) czy określenie zasad bezpieczeństwa we współpracy z podwykonawcami. W Grupie Azoty S.A. problemy BHP są regulowane w „Regulaminie pracy”. Tematy te są na bieżąco konsultowane z zakładowym społecznym inspektorem pracy oraz cyklicznie, raz na kwartał, omawiane na posiedzeniu komisji BHP. 

W Grupie Azoty Kędzierzyn wdrożono Program Obserwacji Bezpieczeństwa Zachowań STOP™, którego celem jest włączenie bezpiecznych zachowań i warunków pracy do kultury organizacji, oparty na systemie zarządzania bezpieczeństwem i silnej kulturze bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest eliminowanie niebezpiecznych działań i zachowań pracowników. Stosowne zapisy dotyczące zasad BHP zostały uwzględnione również w zintegrowanym systemie zarządzania. Konsultacje zarządu ze związkami zawodowymi odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu. Ponadto poszczególni członkowie zarządu konsultują konkretne sprawy z organizacjami zawodowymi. 

W Grupie Azoty Puławy kwestie BHP poruszane są podczas posiedzeń komisji BHP oraz podczas comiesięcznych spotkań związków zawodowych z zarządem. W dwóch spółkach tej grupy kapitałowej zapisy dotyczące bezpieczeństwa pracy ujęto w zintegrowanym systemie zarządzania, a w pozostałych spółkach wdrożona została „Polityka bezpieczeństwa”

W Grupie Azoty Police działania związane z redukcją zagrożeń i poprawą warunków pracy mają wieloletnią historię. Praktycznie na wszystkich instalacjach produkcyjnych oraz związanych z wytwarzaniem mediów energetycznych były i są prowadzone inwestycje i modernizacje, ukierunkowane na zmniejszenie zagrożeń, uciążliwości i poprawę warunków BHP. W ramach modernizacji instalacji wprowadzane są sukcesywnie nowoczesne techniki sterowania procesami, oparte o systemy komputerowe pozwalające obsłudze lepiej sterować, monitorować i reagować na występujące zakłócenia. Podnosi to jakość wyrobów, zmniejsza oddziaływanie na środowisko, uciążliwość i poprawia warunki BHP. Ogólne zasady dotyczące BHP są ujęte w „Zakładowym układzie zbiorowym pracy”, a bardziej szczegółowe uregulowania - w wewnętrznych aktach normatywnych. Konsultacje odbywają się na forum komisji BHP nie rzadziej niż raz na kwartał. Dodatkowo wdrożyliśmy System Zarządzania BE OHSAS: 18001 wraz z Księgą Bezpieczeństwa oraz licznymi procedurami obejmującymi m.in. monitorowanie BHP, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego, badanie i pomiary środowiska pracy. Zgodnie umową ramową ze spółką matką spółki z Grupy Kapitałowej Azoty Police nie są zobowiązane do wdrażania Systemu Zarządzania BE OHSAS: 18001, choć elementy tego systemu wdraża się na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznie opracowanych procedur.

Działanie systemów związanych z BHP podlega systematycznej ocenie w ramach audytów zewnętrznych, a zgodność z normami potwierdzają odpowiednie certyfikaty poaudytowe. W 2019 roku w Grupie Azoty S.A. przeprowadzono niezależny audyt zewnętrzny, który zakończył się wynikiem pozytywnym. Została przedłużona certyfikacja systemu zarządzania OHSAS 18001. Grupa Azoty Kędzierzyn zaczęła wdrażać pierwszą międzynarodową normę ISO 45001.

Odsetek pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach BHP


20162017
Grupa Azoty Kędzierzyn100%100%
Grupa Azoty Police100%100%
Grupa Azoty Puławy100%100%
Grupa Azoty S.A.100%100%


Wszystkie największe spółki grupy posiadają system monitoringu, zabezpieczenia oraz procedury służące zapobieganiu wystąpieniu groźnych dla zdrowia i życia pracowników awarii. Zakłady utrzymują też znakomicie wyszkolone zakładowe straże pożarne, zdolne do podjęcia skutecznych działań ratowniczych, wspierane dodatkowo przez nieetatowych ratowników chemicznych i technicznych, pracujących w systemie ciągłym.

Inicjatywy związane z bezpieczeństwem pracy zyskały uznanie niezależnych ekspertów. W 2019 roku Grupa Azoty Police otrzymała Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy. Jest to nagroda wręczana przedsiębiorstwom, które wdrożyły efektywne systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz prowadzą skuteczne działania profilaktyczne.

Nasi pracownicy
Spis treści
Nasze otoczenie