Bezpieczna produkcja

Gwarancja jakości naszych produktów

Nasza misja to „Bezpieczną, użyteczną chemią opartą na innowacjach budujemy wartość Grupy Azoty i polskiej gospodarki”.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
N
[103-2] [413-2]

Nasza misja to „Bezpieczną, użyteczną chemią opartą na innowacjach budujemy wartość Grupy Azoty i polskiej gospodarki”. Nie bez powodu bezpieczeństwo wymieniono na pierwszym miejscu – to bezwzględny priorytet i cel strategiczny wszystkich aspektów naszej działalności. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo oraz wysoką jakość w całym cyklu życiowym produktów. 

Nasze wyroby trafiają m.in. do producentów żywności oraz rolników. Dlatego też tak ważne jest zapewnienie ich najwyższej jakości, która ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów produktów wytwarzanych z roślin uprawianych przez klientów grupy. 

Bezpieczeństwo żywnościowe jest naszym priorytetem. Jego zapewnieniu ma służyć realizacja zadań, wytyczonych w odniesieniu do procesu opracowywania nowych i rynkowej kontroli obecnie produkowanych wyrobów. Zadania te obejmują:

Dostarczanie nawozów mineralnych, umożliwiających efektywną, proekologiczną uprawę, zapewniającą dochodowość gospodarki rolnej i przystępny poziom cen żywności.
Przyczynianie się do bezpieczeństwa dostaw żywności, a co za tym idzie – do eliminacji ubóstwa i zwiększania możliwości rozwoju w skali lokalnej.
Zapobieganie degradacji gleb i przywracanie ich naturalnego stanu, , w ramach realizacji zadań proekologicznych, takich jak zwalczanie zjawiska pustynnienia.
W miarę możliwości – eliminacja lub minimalizacja negatywnego oddziaływania nawożenia i produkcji rolnej na środowisko naturalne.
[416-2]

W 2019 roku nie wystąpiły przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnie przyjętymi kodeksami, dotyczącymi wpływu produktów i usług, na zdrowie i bezpieczeństwo klientów. Wspólnie wypracowujemy wartość marki Grupy Azoty, a jakość oferty jest wizytówką całej grupy oraz każdego z jej zakładów. Wierzymy, że utrzymanie najwyższego poziomu produkcji gwarantuje nam wykwalifikowana kadra, która wykonuje swoje zadania w oparciu o dobrze funkcjonujące systemy zarządzania. Polityka zarządzania przyjęta w grupie gwarantuje osiąganie celów strategicznych w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami.

Priorytety działalności – wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko – są skutecznie nadzorowane. Zintegrowany system zarządzania opiera się o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia. Głównym dokumentem regulującym sposób zarządzania tym obszarem jest „Polityka zarządzania bezpieczeństwem żywności Grupy Azoty” przyjęta przez całą grupę kapitałową i realizowana poprzez:

  • bieżące monitorowanie parametrów wpływających na jakość i bezpieczeństwo produktów;
  • przestrzeganie wysokich norm higienicznych na etapie produkcji, magazynowania i dystrybucji;
  • stałe unowocześnianie i doskonalenie zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania;
  • podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego;
  • prowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej wymiany informacji na temat zagrożeń bezpieczeństwa produktów w łańcuchu żywnościowym.

ZOBACZ WYBRANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Z ZAKRESU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NASZYCH SPÓŁEK

[416-1]

Jedną z podstawowych zasad naszego działania jest odpowiedzialność za wszelkie poczynania związane z produkcją wyrobów w całym łańcuchu dostaw. Dlatego też w ramach członkostwa w Fertilizers Europe realizujemy w jako grupa program „Opieka nad produktem” (ang. Product Stewardship), którego podstawą są o międzynarodowe przepisy i standardy jakościowe. 

W ramach realizacji tego programu wszystkie spółki Grupy Azoty muszą zagwarantować, że wytwarzane przez nie nawozy oraz surowce i półprodukty, wykorzystywane do ich produkcji są przetwarzane, transportowane, magazynowane, dystrybuowane i stosowane w sposób odpowiedzialny, bezpieczny, nieszkodliwy dla człowieka i środowiska.

W roku 2019 wszystkie istotne kategorie produktów podlegały ocenie wpływu na zdrowie konsumentów i bezpieczeństwo dla otoczenia. Certyfikat Product Stewardship zdobyty przez Grupę Azoty zachowuje ważność do 2020 roku.

[419-1]

W roku 2018 na żadną ze spółek Grupy Kapitałowej Azoty nie nałożono kary z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów na każdym etapie cyklu życiowego. W 2019 roku wobec Grupy Azoty Kędzierzyn prowadzono postępowanie administracyjne, w wyniku którego nałożono na spółkę karę pieniężną w kwocie 2000 złotych. Postępowanie było prowadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który orzekł, że Grupa Azoty Kędzierzyn nie przedłożyła informacji o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy za III kwartał 2016 r. oraz że przedłożyła informację za I. kwartał 2017 r. po upływie określonego ustawą terminu.

Środowisko
Spis treści
Nasi pracownicy