Wyniki finansowe

Struktura finansowania naszej grupy jest dostosowana do jej potrzeb i umożliwia realizację kluczowych projektów inwestycyjnych.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
S
[IR - Prezentacja wyników]

Struktura finansowania naszej grupy jest dostosowana do jej potrzeb i umożliwia realizację kluczowych projektów inwestycyjnych. Jej nadrzędnym celem jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz pełnej spójności wewnętrznej całości finansowania grupy.

[102-7]
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 11 307 915 tys. zł (+13% r./r.)
 • EBITDA osiągnęła poziom 1 424 110 tys. zł (+86,3% r./r.)
 • Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wyniósł 407 673 tys. zł (+5153,5% r./r.)

* W 2013 roku skorygowano o zysk z tyt. nabycia spółki Grupy Azoty PUŁAWY, Grupy Azoty SIARKOPOL, AIG oraz odpis instalacji POM.
W 2014 roku skorygowano o odpis instalacji BKF.
W 2015 roku skorygowano o odpis na aktywa Wytwórni C-nonu z benzenu, instalacji przerobu tłuszczów i instalacji do produkcji dwusiarczku węgla.
W 2016 roku skorygowano odpis aktualizujący należności AIG, odpis złóż AIG i instalację przerobu tłuszczów.
W 2017 roku – instalacja przerobu tłuszczów.
W 2017 roku wynik EBITDA i zysk netto skorygowano o odpis instalacji przerobu tłuszczów, odpis AIG oraz Elektrowni Puławy i złóż siarki.
W 2018 roku wyniki skorygowano o odpis instalacji przerobu tłuszczów, dodatkowo zysk netto o skutki utraty kontroli nad spółką AFRIG S.A.
W 2019 roku wynik skorygowano o odpisy aktualizujące dot. Spółki zależnej Chorzów, o skutki czasowego unieruchomienia instalacji w Policach oraz o odpisy części aktywów w Siarkopolu z tytułu załamania na rynku siarki.

Proces osiągania finansowych celów strategicznych Grupy Azoty:


Cel strategiczny
Poziom osiągnięty w 2019 r.
Poziom osiągnięty w 2018 r.
Rentowność EBIT
   8%
5,4%
0,8%
Rentowność EBITDA
  14%
12,6%
7,6%
ROCE
   10%
5,1%
0,7%
ROE
   10%
5,3%
0,1%
Zobacz komentarz ekspercki do sytuacji finansowej Grupy Azoty w 2019 roku

Poziom przychodów ze sprzedaży uległ zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,1%, co przy jednoczesnym spowolnieniu wzrostu kosztów wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów (o 5,1%) skutkowało wypracowaniem przez Grupę Azoty zysku brutto ze sprzedaży, który w 2019 roku był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 881 280 tys. zł. Zysk ze sprzedaży, uwzględniający koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, wyniósł 685 047 tys. zł i zwiększył się o 563 321 tys. zł w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. W 2019 roku na pozostałej działalności operacyjnej Grupa odnotowała ujemny wynik w kwocie (72 223) tys. zł, co wpłynęło na nieznaczne obniżenie wyniku EBIT, który ukształtował się na poziomie 612 824 tys. zł.

Przychody ze sprzedaży

EBIT w ujęciu segmentówNawozy AgroTworzywaChemiaEnergetykaPozostałe
Przychody zewnętrzne ze sprzedaży6 715 7451 456 4872 638 885273 660223 138
Zysk/(Strata) ze sprzedaży639 3522 979120 764(12 890)(65 158)
EBIT640 069(633)93 291(11 007)(108 896)


Źródło: Opracowanie własne

W 2019 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły 6 715 745 tys. zł i stanowiły 59,4% całkowitych przychodów ze sprzedaży na poziomie grupy. W porównaniu do 2018 roku poziom przychodów w tym segmencie uległ zwiększeniu o 36,9%. W segmencie Tworzywa przychody ze sprzedaży stanowiły 12,9% całkowitych przychodów ze sprzedaży grupy, a wartość przychodów segmentu uległa zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,7%. W segmencie Chemia przychody ze sprzedaży były niższe niż w 2018 o 15,3%, natomiast w segmencie Energetyka przychody zwiększyły się o 8,2% względem 2018 roku.

Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych

Źródło: Opracowanie własne

Struktura przychodów ze sprzedaży według segmentów operacyjnych


Źródło: Opracowanie własne

Udział poszczególnych segmentów w strukturze przychodów, w porównaniu do 2018 roku, uległ zmianom - wzrósł w segmentach Nawozy-Agro (o 10,3 pp.) i pozostałych (0,3 pp.), a zmniejszył się w segmencie Chemia (o 7,8 pp.), Tworzywa (o 2,7 pp.) i Energetyka (o 0,1 pp.).

EBIT

Wynik EBIT w 2019 roku ukształtował się na poziomie 612 824 tys. zł. W 2019 roku segmenty Nawozy-Agro oraz Chemia wygenerowały dodatni wynik EBIT. Rentowność EBIT w 2019 roku wyniosła 5,4%, w porównaniu z 0,8% w poprzednim okresie sprawozdawczym.

EBITDA

Grupa Azoty osiągnęła w 2019 roku dodatni wynik EBITDA na poziomie 1 424 110 tys. zł oraz osiągnęła zysk netto w kwocie 407 673 tys. zł. Były to wyniki wyższe odpowiednio o 659 668 tys. zł oraz o 399 913 tys. zł od wyników uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Zgodnie ze zaktualizowaną w maju 2017 roku strategią Grupy Azoty na lata 2013–2020 celem strategicznym grupy jest osiągnięcie rentowności EBITDA na poziomie 14%.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty

Wyszczególnienie
2019
2018
Zmiana
Zmiana %
Przychody ze sprzedaży
11 307 915
9 998 967
1 308 948
13,1
Koszty wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów
(8 833 939)
(8 406 424)
(427 668)
5,1
Zysk brutto ze sprzedaży2 473 9761 592 543
881 28055,3
Koszty sprzedaży
(902 195)
(658 602)
(243 593)
37,0
Koszty ogólnego zarządu
(886 734)
(812 368)
(74 366)
9,2
Zysk ze sprzedaży
685 047
121 573
(563 321)
462,8
Strata na pozostałej działalności operacyjnej
(72 223)
(40 582)
(31 641)
78,0
Zysk na działalności operacyjnej
612 824
81 144
531 680
655,2
Przychody/koszty finansowe netto
(66 858)
(53 683)
(13 175)
24,5
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
12 493
13 092
(599)
(4,6)
Zysk przed opodatkowaniem558 45940 553
517 9061 277,1
Podatek dochodowy(150 786)(32 793)
(177 993)359,8
Zysk netto407 6737 760
399 9135 153,5
EBIT612 82481 144
531 680655,2
Amortyzacja811 286683 298
127 98818,7
EBITDA1 424 110764 442
659 66886,3


Źródło: Opracowanie własne

Struktura aktywów

W 2019 roku wartość aktywów Grupy Azoty wzrosła do poziomu 15 478 691 tys. zł, tj. o 1 212 679 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2018 roku. Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan aktywów trwałych wyniósł 10 705 437 tys. zł, a stan aktywów obrotowych 4 773 254 tys. zł. 

Istotne zmiany, jakie nastąpiły po stronie aktywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w badanym okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:

 • wzrost stanu rzeczowych aktywów trwałych o 385 680 tys. zł,
 • zmniejszenie się stanu wartości niematerialnych i prawnych o 63 390 tys. zł,
 • wzrost stanu zapasów 164 785 tys. zł,
 • wzrost stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe o 63 834 tys. zł,
 • zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o 76 445 tys. zł.
Wyszczególnienie
2019
2018*
Zmiana
Zmiana %
Aktywa trwałe, w tym:10 705 4379 993 114712 3237,1
Rzeczowe aktywa trwałe
8 142 751
7 757 071
385 680
5,0
Wartości niematerialne
985 071
1 048 461
(63 390)
(6,0)
Wartość firmy
308 589
311 280
(2 691)
(0,9)
Pozostałe należności
156 867
185 397
(28 530)
(15,4)
Aktywa obrotowe, w tym:4 773 2544 272 898500 35611,7
Zapasy1 669 8091 505 024164 78510,9
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe1 615 4861 551 65263 86344,1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty770 087846 532(76 445)(9,0)
Prawa majątkowe474 133261 767212 36681,1
Pozostałe aktywa finansowe174 72415 061159 6631 060,1
Aktywa razem15 478 69114 266 0121 212 6798,5


*Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.1.b w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Źródło: Opracowanie własne

Struktura pasywów

Istotne zmiany, jakie nastąpiły po stronie pasywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w badanym okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:

 • wzrost stanu kapitału własnego o 365 988 tys. zł,
 • wzrost stanu zobowiązań z tytułu leasingu o 401 340 tys. zł,
 • wzrost stanu pozostałych zobowiązań finansowych o 361 460 tys. zł.
Wyszczególnienie
2019
2018
Zmiana
Zmiana %
Kapitał własny7 693 9477 327 959
365 9885,0
Zobowiązania długoterminowe, w tym:4 288 3823 662 586
625 79617,1
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
2 546 0032 488 353
57 6502,3
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
469 351394 677
74 67418,9
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
461 124448 600
12 5242,8
Zobowiązania z tytułu leasingu
367 48216 806
350 6762 086,6
Pozostałe zobowiązania finansowe
18 35721 930
(3 573)(16,3)
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:3 496 3623 275 467
220 8956,7
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe2 516 5672 598 289
(81 722)(3,1)
Pozostałe zobowiązania finansowe554 305189 272
365 033192,9
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek205 908362 620
(156 712)(43,2)
Zobowiązania z tytułu leasingu59 5308 866
50 664571,4
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych53 27045 630
7 64016,7
Pasywa razem15 478 69114 266 0121 212 6798,5


*Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.1.b w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Źródło: Opracowanie własne

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Przepływy operacyjne

W 2019 roku dodatnie przepływy pieniężne netto wygenerowane przez Grupę z działalności operacyjnej wyniosły 2 033 434 tys. zł.


Notaza okres
od 01.01.2019
do 31.12.2019
za okres
od 01.01.2018
do 31.12.2018
przekształcone*
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Zysk/(Strata) przed opodatkowanie

558 45940 553
Korekty

924 872764 288
Amortyzacja

811 286683 298
Utworzenie/(Odwrócenie) odpisów aktualizujących
50 624(30)
Strata z tytułu działalności inwestycyjnej

3 87273 412
Zysk ze zbycia aktywów finansowych

(878)(9 486)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

(12 493)(13 092)
Odsetki, różnice kursowe

77 12429 977
Dywidendy

(165)(291)
(Zysk)/Strata z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej

(4 498)500

1 483 331804 841
Zwiększenie stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych34(146 517)(163 292)
Zwiększenie stanu zapasów34(386 203)(237 232)
Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych34782 477538 470
Zwiększenie stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych i dotacji34386 641150 247
Inne korekty
34
(3 541)26 144
Przepływy pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej

2 116 188
1 119 178
Zapłacony podatek dochodowy

(82 754)(36 648)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

2 033 4341 082 530
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
10 5666 430
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
(1 049 703)(1 097 209)
Otrzymane dywidendy
1713 108
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych
-(951 064)
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych
(415 462)-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych
246 030249 789
Odsetki otrzymane
26 01419 643
Dotacje
7534 901
Pożyczki udzielone
-(3 252)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
109112112
Pozostałe wpływy inwestycyjne
-709
Pozostałe wydatki inwestycyjne
(4 813)(4 627)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(1 186 489)(1 761 460)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Dywidendy wypłacone
(2 695)(144 345)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
217 0301 234 348
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
(286 477)(602 753)
Odsetki zapłacone
(107 629)(76 094)
Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
(56 645)(10 087)
Pozostałe wpływy finansowe
12 02459 260
Spłata faktoringu odwrotnego
(695 547)-
Pozostałe wydatki finansowe
-(26 879)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(919 939)433 450
Przepływy pieniężne netto, razem
(72 994)(245 480)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
846 5321 085 885
Wpływ zmian kursów walut
(3 451)(6 127)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu18770 087846 532


* Zgodnie z informacją opisaną w punkcie 2.1. b. i c.


Zobacz jak realizowaliśmy politykę dywidendową
[201-1]

Jednostka dominująca realizuje politykę dywidendy według przyjętej zaktualizowanej strategii na lata 2013–2020, zgodnie z którą spółka zdecydowała o odstąpieniu od określania dolnego progu stopy wypłaty dywidendy przy zachowaniu górnego progu na poziomie 60%.

W 2019 roku nie wypłacono dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące 27 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 171 064 449,85 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego spółki. 

Dywidendy wypłacone w latach 2008-2018

Rok za który wypłacono dywidendę
Dzień dywidendy
Dzień wypłaty dywidenty
Wypracowany zysk
Łączna kwota dywidendy
Dywidenda na jedną akcję
2008
26.06.2009
1 część: 31.08.2009
61 935 tys. zł
39 898 749,42 zł
1,02 zł
2 część: 06.11.2009
2012
22.04.2013
24.05.2013
250 692 tys. zł
148 793 226,00 zł
1,50 zł
2013
18.06.2014
09.07.2014
44 117 tys. zł
19 839 096,80 zł
0,20 zł
2015
20.06.2016
11.07.2016
209 055 tys. zł
83 324 206,56 zł
0,84 zł
2016
04.08.2017
23.08.2017
224 775 tys. zł
78 364 432,36 zł
0,79 zł
2017
25.07.2018
08.08.2018
354 793 tys. zł
123 994 355,00 zł
1,25 zł


Źródło: Opracowanie własne

Zobacz jak radziliśmy sobie na giełdzie papierów wartościowych

Grupa Azoty S.A.

Rok 2018 zamknął się ceną akcji 31,18 zł, co umożliwiło wzrost kursu do poziomu 35 zł na początku roku 2019.

Rok 2019 nie był tak okresem tak dynamicznego wzrostu notowań spółki jak rok 2018. Kurs z trudem przebijał wartość 40 zł za walor. W styczniu kurs akcji lekko wzrósł z poziomu około 32 zł do niewiele ponad 36 zł w chwili zamknięcia miesiąca. Dalszy wzrost kursu nastąpił pod koniec lutego, kiedy odnotowano cenę 46 zł za akcję. Apogeum nastąpiło w ostatnich tygodniach lutego (maksimum lokalne 46,94 zł) i był to rekordowy wynik w ubiegłorocznych notowaniach. Marzec i kwiecień - były okresem względnej stabilizacji kursu, po czym w maju i czerwcu nastąpił spadek, kiedy ceny akcji spółki z trudem przekraczały 40 zł, a zwykle były niższe. W lipcu miał miejsce chwilowy, krótkookresowy wzrost do poziomu ponad 46 zł, po czym ponowny spadek w sierpniu do poziomu 37-38 zł. Od września notowano systematyczny spadek do poziomów bliżej 30 zł, po czym w październiku dało się zaobserwować lekki wzrost do ceny 32-33 zł. Należy zauważyć, że dla krajowego rynku akcji III kwartał był najgorszy w 2019 roku, a praktycznie wszystkie indeksy GPW zakończyły kwartał na poziomie niższym od oczekiwanego. Na początku listopada nastąpiło nieznaczne, chwilowe ożywienie, w efekcie którego kurs przekroczył próg 36 zł, a po nim powolny spadek, skutkiem którego na początku grudnia kurs spadł poniżej 30 zł, osiągając minimum lokalne 28,20 zł. Do końca roku 2019 kurs oscylował w okolicy 30 zł, a rok ostatecznie zamknął się ceną 29,28 zł. Zarówno kurs akcji, jak i poziom obrotów był niski przez cały rok.

Kurs akcji Grupy Azoty S.A. w 2019 roku

Notowania akcji Jednostki Dominującej w 2019 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

Grupa Azoty Police

Rok 2019 Grupa Azoty Police rozpoczęła notowaniem kursu na poziomie 13,70 zł. Pierwszy miesiąc roku był okresem stabilizacji kursu na poziomie zbliżonym do 14,00 zł. W lutym nastąpił dynamiczny wzrost wyceny spółki, czego potwierdzeniem było osiągnięcie w dniu 21.02.2019 roku najwyższego kursu w całym roku 2019, który wyniósł 17,50 zł. Następnie kurs systematycznie spadał, a na koniec pierwszego kwartału osiągnął poziom ze stycznia 2019 roku. 

W drugim kwartale kurs akcji oscylował w przedziale 14,00 zł – 14,40 zł. Na koniec drugiego kwartału spadł do poziomu 12,30 zł. 

Trzeci kwartał rozpoczął się od wzrostu kursu akcji do poziomu 15,30 zł, który powrócił następnie do poziomu obserwowanego w drugim kwartale, tj. 13,80 zł – 14,30 zł. Pierwsza połowa czwartego kwartału - to systematyczne obniżanie notowań do poziomu 13,50 zł. Pod koniec pierwszego tygodnia listopada nastąpiła znaczna przecena walorów spółki do kwoty 10,70 zł. Spadki utrzymywały się do pierwszego tygodnia grudnia. Najniższy kurs w 2019 wyniósł 10,00 zł i został odnotowany 4 grudnia 2019 roku. Następnie ceny akcji ustabilizowały się i utrzymywały się na poziomie 10,20 zł – 10,50 zł. Na koniec 2019 roku kurs akcji wyniósł 10,50 zł.

Kurs akcji Grupy Azoty Police w 2019 roku

Notowania i wolumeny akcji Spółki w 2019 roku

Grupa Azoty Puławy

W dniu 30 grudnia 2019 roku kurs akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynosił 89,20 zł za akcję i w stosunku do kursu zamknięcia z 2 stycznia 2019 roku (wynoszącego 67,00 zł za akcję) wzrósł o 33,13%. W tym samym okresie wartość indeksu WIG spadła o 0,78%. Najniższą wartość akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., tj. 64,00 zł za akcję, odnotowano w dniu 3 stycznia 2019 roku; najwyższą, tj. 117,00 zł za akcję – w dniach 19 i 21 lutego 2019 roku oraz 4 marca 2019 roku. Na koniec grudnia 2019 roku kapitalizacja spółki wyniosła 1 705 mln zł.

Kurs akcji Grupy Azoty Puławy w 2019 roku

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty są jawne i powszechnie dostępne. Zgodnie z przepisami udostępniamy wszystkim interesariuszom nasze sprawozdania finansowe, sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, które są zgodne z interpretacjami zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty dostępne jest na naszych stronach internetowych.

Zobacz wyniki naszych spółek

Strategia
Spis treści
Ryzyko