Środowisko

Zarządzanie środowiskowe

Przemysł chemiczny jest jedną z branż najsilniej ingerujących w środowisko naturalne, co Grupa Azoty traktuje jako szczególne wyzwanie i odpowiedzialność.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
P
[103-2] [A300-1]

Przemysł chemiczny jest jedną z branż najsilniej ingerujących w środowisko naturalne, co Grupa Azoty traktuje jako szczególne wyzwanie i odpowiedzialność. Wszystkie nasze spółki działają z poszanowaniem regulacji środowiskowych, przepisów prawa i na podstawie wymaganych pozwoleń. We wszystkich spółkach grupy kapitałowej (z wyjątkiem Grupy Azoty Koltar) wdrożono System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001, który wspomaga działania w obszarze ochrony środowiska oraz zapobiegania zanieczyszczeniom. Zobowiązuje on również spółki do dokonywania oceny zgodności prowadzonych działań z regulacjami prawnymi i innymi standardami, a także do ciągłego doskonalenia stosowanych metodologii ochrony środowiska.

Ze względu jednak na skalę i zasięg naszej działalności oraz możliwości, jakimi dysponujemy, chcemy robić więcej, niż wymagają od nas przepisy prawa. Co roku wydajemy miliony złotych na proekologiczne instalacje, które zmniejszają nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne.

ZOBACZ NASZE KLUCZOWE INWESTYCJE

DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty Puławy wspólnie z redakcjami Kuriera Lubelskiego i Dziennika Wschodniego ogłosiła projekt, skierowany do młodych ludzi z województwa lubelskiego: „Zielony Wolontariat. Poczuj chemię do bycia eko”.

Zielony wolontariat. Poczuj chemię do bycia eko

To konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, organizowany przez Dziennik Wschodni, którego patronem jest Grupa Azoty Puławy. Udział w nim mogą wziąć szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, domy kultury i biblioteki z województwa lubelskiego.

Konkurs polega na opracowaniu scenariusza projektu ekologicznego, opisującego praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska. Jury wybierze najlepsze projekty, za które przyzna nagrody – od 500 do 2000 zł.

[307-1]

Wartość pieniężna kar za nieprzestrzeganie prawa i regulacji środowiskowych w 2019 roku

W 2019 roku na Grupę Azoty S.A. oraz Grupę Azoty Kędzierzyn nie nałożono żadnych kar finansowych z tytułu niezgodności z przepisami i/lub regulacjami środowiskowymi. 

W związku z kontrolą przeprowadzoną przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nałożono na Grupę Azoty Kędzierzyn sankcję pozafinansową w postaci pouczenia oraz wydano zarządzenie pokontrolne. Większość zarządzeń pokontrolnych została zrealizowana w formie zmiany warunków pozwoleń.

Nałożono kary na Grupę Azoty Puławy i Grupę Azoty Police.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, decyzją, z dnia 26 lipca 2019 roku, wymierzył Grupie Azoty Police administracyjną karę pieniężną za przekroczenie w 2016 roku dopuszczalnej emisji pyłu z emitorów suszarni rozpyłowych w instalacji do produkcji bieli tytanowej. Po otrzymaniu przedmiotowej decyzji Spółka, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, złożyła wniosek o zaliczenie poniesionych kosztów na poczet realizacji przedsięwzięć mających na celu usunięcie przyczyn nałożenia tej kary pieniężnej w odniesieniu do całości naliczonej kwoty. Zgodnie z decyzją WIOŚ z dnia 15.06.2020 r.  cała kwota kary tj. 46 215 zł została zaliczona na poczet realizacji inwestycji ograniczających emisje pyłu do poziomów dopuszczalnych.

W przypadku Grupy Azoty Puławy analiza danych z monitoringu ciągłego emisji zanieczyszczeń z zakładowej elektrociepłowni wskazała incydentalne przekroczenia standardów emisyjnych dla dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z elektrociepłowni w 2019 roku. Przekroczenia spowodowane były zatrzymaniem pracy instalacji odsiarczania spalin w związku z jej modernizacją. Dnia 27 marca 2020 roku wymierzono Spółce karę łączną w kwocie 3 276 186,00 złotych. Na wniosek Grupy Azoty Puławy odroczono termin płatności kary do 31 grudnia 2022  roku.

Innowacje
Spis treści
Środowisko