RYZYKO

Etyka

Działamy w oparciu o „Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty”, określający zasady, postawy i działania w zakresie etyki oraz poszanowania praw człowieka.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
D
[102-16] [103-2]

Działamy w oparciu o „Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty”, określający zasady, postawy i działania w zakresie etyki oraz poszanowania praw człowieka. Służy on kształtowaniu odpowiedzialnych postaw pracowniczych, a także budowaniu relacji z otoczeniem i obowiązuje wszystkie spółki grupy.

W Grupie Azoty wdrożyliśmy także „Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów”, „Kodeks antykorupcyjny” oraz „Politykę zgłaszania nieprawidłowości”. 

Celem „Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów” jest uszczegółowienie zasad określonych w „Kodeksie etyki” i „Kodeksie antykorupcyjnym”, a także wyjaśnienie pracownikom, czy jest konflikt interesów, przedstawienie form i przykładów, jakie może on przyjąć, oraz reguł rozstrzygania konfliktów interesów.

[102-16]

Kodeks obowiązuje wszystkich zatrudnionych w Grupie Azoty, jest również adresowany do klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy. 

„Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty” określa wartości i zasady etyczne prowadzenia biznesu z interesariuszami, dostawcami oraz lokalną społecznością, zapewnia pracownikom równe szanse zatrudnienia, awansu oraz doskonalenia zawodowego. Ponadto wskazuje sposoby zgłaszania przypadków naruszenia zasad etyki przez bezpośredniego przełożonego lub pełnomocnika ds. etyki.

„Kodeks postępowania etycznego” wdrożony w Grupie Azoty określa również sposoby zarządzania konfliktem interesów oraz ryzykiem korupcji i podstawowe zasady postępowania w codziennej pracy. Zgodnie z jego zapisami wszyscy pracownicy zobowiązani są do:

  • unikania sytuacji mogących powodować powstanie konfliktu interesów,
  • krytycznej analizy sytuacji i jej oceny z punktu widzenia wpływu na obiektywizm naszych działań czy decyzji podejmowanych w sferze zawodowej,
  • bezzwłocznego informowania bezpośrednich przełożonych lub pełnomocnika ds. etyki o sytuacjach, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do zaistnienia konfliktu interesów.
DOBRA PRAKTYKA

We wrześniu 2019 roku zarząd i rada nadzorcza Grupy Azoty Puławy przyjęły pięć bardzo ważnych dokumentów, które mają ułatwić pracownikom i wszystkim innym interesariuszom spółki współpracę zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, najwyższymi standardami etycznymi i najlepszymi praktykami biznesowymi. 

Nowe dokumenty to:

  1. Polityka zgłaszania nieprawidłowości
  2. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów
  3. Polityka prezentowa
  4. Kodeks antykorupcyjny
  5. Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

Procedury dochowania należytej staranności i wskaźniki wyników

W Grupie Azoty Police oraz Grupie Azoty Puławy powołano pełnomocnika ds. etyki.

[406-1]

W 2018 roku w Grupie Azoty Kędzierzyn oraz Grupie Azoty Police nie miały miejsca zgłoszenia przypadków nieprzestrzegania Kodeksu etycznego oraz praw człowieka, a także przypadków dyskryminacji w miejscu pracy. W Grupie Azoty Puławy w 2018 roku zanotowano jedno zgłoszenie dotyczące naruszeń standardów etycznych. W przypadku Grupy Azoty S.A. miało miejsce 7 zgłoszeń dotyczących standardów etycznych, z czego jeden przypadek dotyczył działań mobbingowych w ramach którego uruchomiono procedurę antymobingową zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 09/2014 z dnia 03.03.2014 dot. Zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingu w Spółce Grupa Azoty S.A. 

W 2019 roku w żadnej ze spółek Grupy Azoty nie zgłoszono przypadków nieprzestrzegania kodeksu etycznego ani praw człowieka, a także przypadków dyskryminacji w miejscu pracy. 

[206-1]

Ani w 2018 roku, ani w 2019 r. przeciwko Grupie Azoty, Grupie Azoty Puławy, Grupie Azoty Kędzierzyn, Grupie Azoty Police oraz ich jednostce dominującej nie toczyły się sprawy sądowe dotyczące naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

[417-3]

Podobnie jak w 2018 roku, również w 2019 nie odnotowano przypadków nieprzestrzegania przepisów związanych z komunikacją marketingową.

[205-3]

W 2018 roku nie odnotowano potwierdzonych przypadków korupcji czy oszustwa w spółkach Grupy Azoty. W 2019 roku miał miejsce jeden incydent w Grupie Azoty Police. W grudniu 2019 roku do Sądu Okręgowego w Szczecinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko byłym pracownikom spółki oraz właścicielowi firmy, z którą spółka współpracowała. Adwokat Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów złożył w imieniu Grupy Azoty Police pisemne oświadczenie o działaniu w postępowaniu sądowym w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Rozważa się również możliwość zgłoszenia wniosku o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody.

Śledztwo dotyczące oszustw na szkodę Grupy Azoty Police

12 grudnia 2019 zostały zatrzymane cztery osoby, które miały wprowadzić w błąd członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Police co do faktycznej wartości nabywanych akcji African Investment Group S.A. W wyniku ich działań miało dojść do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółki, a chodzi o kwotę ponad 87 mln zł.

Zatrzymani to osoby związane ze Spółką, która uczestniczyła w sprzedaży akcji afrykańskiej spółki wydobywającej i poszukującej surowców mineralnych w Afryce na rzecz Grupy Azoty Police. W sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy. Wedle informacji Prokuratury śledczy ustalili, że sprawcy działali między 30 listopada 2011 r. a 6 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu, Szczecinie, Policach, Warszawie i innych miejscowościach w Polsce, ale też w Dakarze.

Wedle Prokuratury sprawcy chcieli doprowadzić do kupienia przez Grupę Azoty Police akcji spółki African Investment Group S.A. z siedzibą w Senegalu, wydobywającej fosforyty w Afryce po zawyżonej w sposób oczywisty cenie. Do transakcji doszło i 55% akcji tej spółki, wartych około 5 mln złotych Grupa Azoty Police kupiła za niemal 29 mln dolarów amerykańskich, czyli ok. 87 mln złotych.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie. 

Ryzyko
Spis treści
Innowacje