O Grupie Azoty

Struktura Grupy Kapitałowej

Nasza grupa buduje wartość, działając jako jedna zintegrowana marka.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
N
[IR - Ład korporacyjny]

Nasza grupa buduje wartość, działając jako jedna zintegrowana marka. Temu strategicznemu celowi służy model zarządzania. Zakłada on centralizację obszarów zapewniających najwyższe efekty synergiczne oraz zarządzanie głównymi procesami gospodarczymi na poziomie całej grupy. Podmiotowość i samodzielność prawna spółek zależnych zostały jednak zachowane.

Jednostka dominująca i podmioty zależne na dzień 31 grudnia 2019 roku

Najważniejsze informacje o spółkach:

Grupa Azoty S.A. - jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 30 czerwca 2008 roku. Jest również obecna w indeksach zagranicznych: MSCI Emerging Markets oraz FTSE Russel. Spółka znajduje się w gronie spółek raportujących ESG (zaangażowanych środowiskowo, zarządzanych korporacyjnie oraz odpowiedzialnych społecznie) - FTSE4Good Emerging Index oraz MSCI ESG.

Obszary działalności:
 • Produkcja, usługi i handel w zakresie tworzyw inżynieryjnych, półproduktów do ich wytwarzania oraz nawozów azotowych.
Siedziba: Tarnów

Grupa Azoty Puławy - to największy dostawca nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa i drugi co do wielkości uczestnik unijnego rynku nawozów - mocznika granulowanego (Pulrea®), saletry amonowej (Pulan®), siarczanu amonu (Pulsar®) i roztworu saletrzanomocznikowego RSM.

Zakłady w Puławach są też jedynym w Polsce i trzecim co do wielkości w Europie producentem melaminy, jedynym w Polsce producentem nadtlenku wodoru i znaczącym producentem kaprolaktamu.

Obszary działalności:
 • produkcja nawozów azotowych,
 • produkcja melaminy,
 • produkcja kaprolaktamu.
Siedziba: Puławy

Grupa Azoty Police - zajmuje miejsce w ścisłej czołówce na polskim i międzynarodowym rynku chemicznym i jest liderem w segmencie produkcji nawozów sztucznych i bieli tytanowej.

Obszary działalności:
 • produkcja nawozów azotowych,
 • Produkcja nawozów wieloskładnikowych,
 • produkcja bieli tytanowej.
Siedziba: Police
Grupa Azoty Kędzierzyn - to producent nawozów azotowych, odznaczających się wyjątkowymi parametrami wysiewnymi oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów, w tym pierwszego polskiego plastyfikatora nieftalanowego.

Obszary działalności:
 • produkcja nawozów azotowych,
 • produkcja OXO (alkohole OXO i plastyfikatory).
Siedziba: Kędzierzyn-Koźle
COMPO EXPERT Holding

Obszary działalności:
 • produkcja nawozów specjalistycznych.
Siedziba: Münster (Niemcy)

Grupa Azoty ATT Polymers

Obszary działalności:
 • Produkcja poliamidu 6 (PA6).
Siedziba: Guben (Niemcy)

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne

Obszary działalności:
 • usługi projektowe związane z pełną obsługą projektową procesów inwestycyjnych w przemyśle chemicznym.
Siedziba: Tarnów

Grupa Azoty Koltar

Obszary działalności:
 • usługi z branży kolejowej,
 • naprawy podwozi kolejowych oraz zbiorników cystern dostosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych.
Siedziba: Tarnów

Grupa Azoty Compounding 

Obszary działalności:
 • produkcja wyspecjalizowanych tworzyw inżynieryjnych, powstałych w wyniku uszlachetniania tworzyw sztucznych przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Siedziba: Tarnów

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol

Obszary działalności:
 • wydobycie i przetwórstwo siarki,
 • produkcja siarki płynnej, granulowanej, nierozpuszczalnej, mielonej, pastylkowanej, płatkowanej.
Siedziba: Grzybów

Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o. w likwidacji
W dniu 31 grudnia 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o rozwiązaniu spółki Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o. oraz o postawieniu spółki w stan likwidacji, odwołaniu jej zarządu i ustanowieniu likwidatora.Zobacz strukturę grupy oraz akcjonariat spółek giełdowych
[102-18] [102-10] [102-5]

[102-18]

Struktura Grupy Azoty na dzień 31.12.2019


[102-10]

Najważniejsze zmiany dotyczące rozmiaru, struktury oraz formy własności

Rejestracja połączenia Grupy Azoty Puławy oraz spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o.

W dniu 2 stycznia 2019 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało połączenie Grupy Azoty Puławy oraz Elektrowni Puławy Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w trybie uproszczonym, tj. w formie przeniesienia całego majątku Elektrowni Puławy Sp. z o. o. do Grupy Azoty Puławy.

Zmiana nazw spółek z grupy COMPO EXPERT

Uchwałami Wspólników z dnia 13 czerwca 2019 roku dokonano zmiany brzmienia nazwy firm:

 • Goat HoldCo GmbH na COMPO EXPERT Holding GmbH,
 • Goat BidCo GmbH na COMPO EXPERT International GmbH.

W dniu 10 lipca 2019 roku dokonano rejestracji powyższych zmian w niemieckim rejestrze handlowym (HRB).

Połączenie spółek z grupy COMPO EXPERT

Przeprowadzono proces połączenia Goat TopCo GmbH z COMPO EXPERT Holding GmbH – jako spółką przejmującą. W dniu 29 lipca 2019 roku podpisany został Akt Połączenia COMPO EXPERT Holding GmbH (wcześniej Goat HoldCo GmbH) z Goat TopCo GmbH. Spółka przejmowana (Goat TopCo GmbH) przekazała całość swoich aktywów wraz ze wszystkimi prawami i zobowiązaniami w drodze rozwiązania bez likwidacji spółce przejmującej. Z chwilą rejestracji połączenia Goat TopCo GmbH została wykreślona z rejestru.

Likwidacja Infrapark Police S.A.

W dniu 18 lipca 2019 roku, po zakończeniu wszystkich czynności likwidacyjnych, likwidatorzy Infrapark Police S.A. w likwidacji złożyli w Sądzie Rejonowym wniosek o wykreślenie spółki z Rejestru Przedsiębiorców. W dniu 18 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy podjął decyzję o wykreśleniu spółki z KRS, która uprawomocniła się w dniu 4 grudnia 2019 roku. Datą wykreślenia z rejestru jest dzień 9 stycznia 2020 roku.

Zmiana nazwy „Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

W dniu 27 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy dokonał rejestracji zmiany nazwy spółki „Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o. na Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. (zgodnie z uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników).

Połączenie Koncept Sp. z o.o. i Prozap Sp. z o.o.

W dniu 30 sierpnia 2019 roku zarządy spółek Koncept Sp. z o.o. oraz Prozap Sp. z o.o. uzgodniły i podpisały plan ich połączenia, które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 stycznia 2020 roku. W wyniku połączenia Grupa Azoty Police, w zamian za 1.023 udziały Koncept Sp. z o.o., uzyskała 131 udziałów Prozap Sp. z o.o. Grupa Azoty Puławy posiada 78,46% udziałów w spółce Prozap Sp. z o.o., a Grupa Azoty Police – 7,35%.

Zmiana nazwy PDH Polska S.A. na Grupa Azoty Polyolefins S.A.

W dniu 8 października 2019 roku Sąd Rejonowy dokonał rejestracji zmiany nazwy PDH Polska S.A. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 30 września 2019 roku nowa nazwa spółki brzmi: Grupa Azoty Polyolefins Spółka Akcyjna.

Pozostałe zmiany dotyczyły m.in. rejestracji podwyższenia kapitału Grupy Azoty Koltar Sp. z o.o.; zmiany udziału głosów w Prozap Sp. z o. o.; podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Azoty Police, nabycia akcji Grupa Azoty Polyolefins czy podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Azoty „Compounding” Sp. z o.o.


[102-5]

Forma własności i struktura prawna organizacji w 2019 roku


Akcjonariat Grupy Azoty

* Spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l.
* Pośrednio: 19,82% 


Akcjonariat Grupy Azoty Police


Akcjonariat Grupy Puławy

 


Akcjonariat Grupy Azoty Kędzierzyn

Zobacz naszą strukturę nadzorczą
[102-18]

[102-18] 
Zarząd Grupy Azoty S.A. pełni funkcję zarządu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Prezes zarządu sprawuje całościowy nadzór nad Grupą Kapitałową. Główne obszary działalności to:

 • finanse,
 • strategia i rozwój,
 • inwestycje,
 • integracja produkcji,
 • tworzywa i syntezy organiczne,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • dialog społeczny,
 • bezpieczeństwo techniczne i ochrona środowiska.
Kompetencje Zarządu

W dniu 19 czerwca 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu przedstawia się następująco:

 • dr Wojciech Wardacki sprawuje całościowy nadzór oraz zarządzanie Grupą Kapitałową, odpowiada za strategię, zarządzanie korporacyjne, w tym nadzór właścicielski, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikację i wizerunek (w tym public relations i CSR);
 • Witold Szczypiński jest odpowiedzialny za obszar integracji produkcji, Segment Agro, Segment Tworzyw oraz Segment Syntez Organicznych;
 • Mariusz Grab jest odpowiedzialny za formułowanie i realizację strategii zakupowej, integrację surowcową i produktową, nadzór nad IT, zarządzanie obszarem cyberbezpieczeństwa;
 • Tomasz Hryniewicz jest odpowiedzialny za kontroling, zarządzanie logistyką, gospodarką magazynową, nadzór nad gospodarką nieruchomościami, infrastrukturą, nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych;
 • dr Grzegorz Kądzielawski jest odpowiedzialny za realizację programów badawczo-rozwojowych, nadzór na jednostkami badawczo-rozwojowymi, koordynowanie obszaru innowacji technologicznych;
 • Paweł Łapiński jest odpowiedzialny za finanse oraz relacje inwestorskie, zarządzanie ryzykiem finansowym i kredytowym oraz polityką kredytową;
 • Artur Kopeć jest odpowiedzialny za majątek produkcyjny, bezpieczeństwo techniczne, ochronę środowiska, infrastrukturę krytyczną oraz dialog społeczny.


Zarząd Grupy Azoty na dzień 31.12.2019 roku:


dr Wojciech Wardacki - prezes zarządu,

Witold Szczypiński - wiceprezes zarządu,

Mariusz Grab - wiceprezes zarządu,

Tomasz Hryniewicz – wiceprezes zarządu,

dr Grzegorz Kądzielawski - wiceprezes zarządu,

Paweł Łapiński - wiceprezes zarządu,

Artur Kopeć - członek zarządu.

Aktualny skład zarządu, biogramy oraz informacje o doświadczeniu zawodowym członków zarządu są dostępne na stronach korporacyjnych Grupy Azoty.

Podział kompetencji członków zarządu na dzień 31 grudnia 2019 roku:

Prezes Zarządu dr Wojciech Wardacki
 • Strategia
 • Zarządzanie i polityka personalna
 • Polityka informacyjna i komunikacja
 • CSR
 • Prezes zarządu Grupy Azoty POLICE
Wiceprezes Zarządu Witold Szczypiński
 • dyrektor generalny Grupa Azoty S.A.
 • Segment Biznesowy Agro
 • Segment Biznesowy Tworzywa
 • Segment Biznesowy Syntez Organicznych
 • Integracja produkcji
Wiceprezes Zarządu Mariusz Grab
 • Strategia zakupowa
 • Integracja surowcowo-produktowa
 • IT
Wiceprezes Zarządu Tomasz Hryniewicz
 • Kontroling
 • Realizacja inwestycji
 • Infrastruktura
 • Logistyka
Wiceprezes Zarządu dr Grzegorz Kądzielawski
 • Realizacja innowacji
 • Programy badawczo-rozwojowe
Wiceprezes Zarządu Paweł Łapiński
 • Finanse
 • Relacje inwestorskie
Członek Zarządu Artur Kopeć
 • Majątek produkcyjny
 • Bezpieczeństwo techniczne
 • Ochrona środowiska

Rada Grupy

Zarząd korzysta ze wsparcia Rady Grupy. Ma ona charakter stały, a do jej podstawowych zadań należy doradzanie, opiniowanie i inicjowanie działań usprawniających zarządzanie oraz zmian w sektorach funkcjonalnych i biznesowych (w szczególności w strategicznym planie rozwoju i marketingowym), jak również opiniowanie propozycji założeń planistycznych budżetów spółek Grupy Azoty oraz założeń planów wieloletnich. Rada służy również jako platforma usprawniająca komunikację, współpracę i wymianę informacji w grupie.

W skład Rady wchodzą prezesi i członkowie zarządów wszystkich spółek skonsolidowanych w ramach Grupy Azoty oraz dyrektor zarządzający jednostki dominującej.

Rada nadzorcza

Stały nadzór nad działalnością Grupy Azoty S.A. sprawuje rada nadzorcza.

Jej kompetencje zostały opisane w § 32 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. i obejmują m.in.:

 • powoływanie i odwoływanie członków zarządu;
 • ocena wniosków zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 • ocena sprawozdania zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty;
 • zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich spółki;
 • opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez zarząd do rozpatrzenia walnemu zgromadzeniu;
 • udzielanie zarządowi zgody na dokonanie istotnych czynności prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku rada nadzorcza funkcjonowała w składzie:

 • Marcin Pawlicki – przewodniczący,
 • Michał Gabryel – wiceprzewodniczący,
 • Zbigniew Paprocki – sekretarz,
 • Paweł Bielski – członek,
 • Piotr Czajkowski – członek,
 • Monika Fill – członek,
 • Robert Kapka – członek,
 • Bartłomiej Litwińczuk – członek,
 • Roman Romaniszyn – członek.

Aktualny skład rady nadzorczej oraz biogramy i informacje o doświadczeniu zawodowym jej członków są dostępne na internetowych stronach korporacyjnych Grupy Azoty.

Funkcje doradcze dla rady nadzorczej pełnią komitety: Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Audytu. Do zadań tego ostatniego należą:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej,
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki,
 • monitorowanie badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • monitorowanie pracy oraz raportów niezależnego biegłego rewidenta,
 • przeprowadzanie badań wybranych wydarzeń gospodarczych istotnych dla funkcjonowania spółki.
O Grupie Azoty
Spis treści
O Grupie Azoty