Dialog z interesariuszami

Prowadzenie dialogu z interesariuszami jest naszym priorytetem.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
P

Prowadzenie dialogu z interesariuszami jest naszym priorytetem. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że w zmiennym otoczeniu regularna i uczciwa wymiana informacji jest podstawą wzajemnego zrozumienia. To zaś przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Formę i częstotliwość dialogu z interesariuszami uzależniamy od specyfiki danej grupy oraz oczekiwań i problemów ważnych dla obu stron. Za dialog odpowiedzialni są menedżerowie poszczególnych obszarów funkcjonalnych w spółkach, którzy najlepiej znają oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy.

[102-40] [102-42] [102-43]

Mapa interesariuszy

Grupa interesariuszyOczekiwania informacyjne
Sposób zaangażowania grupy
interesariuszy
Częstotliwość zaangażowania interesariuszy wg typu
Akcjonariusze, inwestorzy, domy maklerskie, analitycy, agencje ratingowe
 • dywidenda, cena akcji,
 • strategia rozwoju grupy, plany inwestycyjne i akwizycyjne,
 • stan realizacji najważniejszych projektów inwestycyjnych,
 • wyzwania i szanse rynkowe, m.in. z zakresu cyfryzacji i innowacyjności,
 • sposób zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ESG, ryzyka klimatycznego oraz operacyjnego,
 • wyniki i plany zarządzania ochroną środowiska,
 • procedury w przypadku przeniesienia własności akcji

 • walne zgromadzenia,
 • konferencje wynikowe,
 • spotkania indywidualne,
 • newsletter,
 • konferencje inwestorskie,
 • cykliczne spotkania w formie wizyt w terenie,
 • spotkania okolicznościowe,
 • konferencja Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Wall Street,
 • czaty inwestorskie,
 • obecność w programie „10 na 10”, którego celem jest kreowanie wysokich standardów w zakresie komunikacji rynkowej spółek giełdowych z inwestorami indywidualnymi oraz promowanie spółek, które je stosują,
 • raporty MSCI i Sustainalytics, przekazywane mailowo
Zgodnie z wymogami wynikającymi z obecności spółki na GPW:
 • sprawozdawczość finansowa raz na kwartał,
 • bieżąca komunikacja,
 • walne zgromadzenia akcjonariuszy co najmniej raz w roku,
 • dialog i spotkania - zależnie od potrzeb
Instytucje i stowarzyszenia rynku kapitałowego
 • podejście do wdrażania nowych wymogów regulacyjnych związanych z pakietem TCFD,
 • sposób zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ESG oraz ryzyka klimatycznego,
 • zapytania składane w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych,
 • pytania sondażowe przy planowanych zmianach przepisów
 • linki kontaktowe zamieszczone na stronie internetowej
 • bieżąca komunikacja wynikająca z obowiązków Informacyjnych
 • kwartalne konferencje wynikowe
Media zajmujące się rynkiem kapitałowym
 • prośby o komentarz Grupy Azoty do wydarzeń bieżących oraz ustosunkowanie się do informacji medialnych czy gospodarczych,
 • wpływ Grupy Azoty na rozwój gospodarczo-społeczny
 • współpraca z portalami inwestorskimi,
 • konferencje prasowe
 • kwartalne konferencje wynikowe,
 • bieżąca komunikacja,
 • śniadania prasowe
Społeczności lokalne
 • oczekiwania dotyczące kontynuacji działalności społecznej,
 • pytania dotyczące nowych form działalności w ramach partnerstwa z rolnikami/wsią,
 • pytania o udział w konferencjach i wydarzeniach,
 • konsultacje w przypadku zmian regulacji prawnych
 • spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej (m.in. środowiska artystyczne, nauczycielskie, sportowe i biznesowe),
 • spotkania w terenie, udział w lokalnych wydarzeniach,
 • raport zintegrowany,
 • udział pracowników Grupy Azoty w działaniach na rzecz społeczności lokalnych w ramach wolontariatu pracowniczego
 • sesja dialogowa
 • spotkania w terenie w zależności od potrzeb,
 • imprezy plenerowe
Dostawcy
 • zmiany konsolidacyjne w przedsiębiorstwie i ich konsekwencje dla jednostek współpracujących z firmą

 • komunikacja bezpośrednia z osobami wyznaczonymi do współpracy przez spółki z grupy,
 • strona internetowa,
 • spotkania branżowe, targi,
 • raport zintegrowany
 • w zależności od potrzeb – na bieżąco i cyklicznie
Klienci
 • programy lojalnościowe oraz dostosowanie oferty do oczekiwań szerokiego grona klientów,
 • nowe kanały i sposoby informowania o produktach wytwarzanych przez grupę,
 • wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów i technologii
 • strona internetowa oraz media społecznościowe,
 • badania wizerunku Grupy Azoty,
 • raport zintegrowany
 • na bieżąco – działania ciągłe, badania opinii/badania satysfakcji raz w roku
O Grupie Azoty
Spis treści
Następna sekcja