[102-50]

Nasz raport

Przekazujemy w Państwa ręce raport zintegrowany, prezentujący wyniki finansowe i niefinansowe Grupy Azoty za rok 2019.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
P

Przekazujemy w Państwa ręce raport zintegrowany, prezentujący wyniki finansowe i niefinansowe Grupy Azoty za rok 2019. Przy jego przygotowywaniu skorzystaliśmy z najnowszych wytycznych międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards). Treść i układ raportu oparte są również na zaleceniach Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (IIRC).

[102-52] [102-54]

Raport opracowany został w wersji podstawowej (Core). W niniejszym dokumencie przedstawiono dane za 2019 rok.

Zakres i zasięg danych, stosowane standardy i wytyczne

[102-45] Raport opisuje działania i wyniki pozafinansowe czterech kluczowych spółek Grupy Kapitałowej:

  • Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (jednostka dominująca),
  • Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (Grupa Azoty Kędzierzyn; ZAK),
  • Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. z siedzibą w Puławach (Grupa Azoty Puławy),
  • Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach (Grupa Azoty Police).

Poza wymienionymi spółkami skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje jeszcze siedem podmiotów (spółki zależne Grupy Azoty S.A.): COMPO EXPERT Holding GmbH, Grupę Azoty ATT Polymers GmbH (Guben, Niemcy), Grupę Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (Tarnów), Grupę Azoty Koltar Sp. z o.o. (Tarnów), Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. (Grzybów), Grupę Azoty Folie Sp. z o.o. w likwidacji oraz Grupę Azoty Compounding Sp. z o.o.

Jednostka dominująca i podmioty zależne na dzień 31 grudnia 2019 roku

Źródło: Opracowanie własne

Dane finansowe zaprezentowane w raporcie pochodzą ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Azoty S.A.

[102-56]

Dla potrzeb zapewnienia najwyższej staranności przygotowanie treści raportu wspomagał Zespół Sustainability Consulting Central Europe firmy doradczej Deloitte. Raport nie został poddany niezależnej weryfikacji.

W procesie zbierania danych uczestniczyło ok. 70 osób z czterech głównych spółek Grupy.

[102-49]
Zakres oraz zasięg raportu, podobnie jak zastosowane w nim metody pomiaru, nie uległy znaczącym zmianom. 

[102-46]

Proces powstawania raportu

Zgodnie z podejściem wynikającym z zasady istotności poszczególne informacje niefinansowe zostały przedstawione w zakresie, w jakim są niezbędne do oceny rozwoju, wyników i sytuacji grupy. W 2018 roku przeprowadziliśmy wśród naszych pracowników anonimową ankietę oraz sesję dialogową z kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi Grupy m.in. z instytucjami społecznymi, partnerami biznesowymi, rolnikami, czy publicznymi ośrodkami kultury. W 2019 roku przeprowadziliśmy dodatkowe badania interesariuszy oraz poddaliśmy wewnętrznej analizie raporty opracowane przez międzynarodowe agencje ratingowe.

W toku dialogu określono aspekty o niskiej, średniej i wysokiej istotności. Te pierwsze, jako nietworzące wymiernej wartości dodanej dla organizacji i odbiorców raportu, zostały pominięte.

W tegorocznym raporcie uwzględniono następujące aspekty niefinansowe:

[102-47] [103-1]

Istotne aspekty sprawozdawcze GRI dla Grupy Azoty

Aspekty kluczowe:
Innowacje i wyzwania przyszłości
Oferowanie bezpiecznych produktów o najlepszej jakości
Wyniki ekonomiczne i pozycja rynkowa Grupy Azoty
Zarządzanie emisjami i efektywność energetyczna
Etyka i przeciwdziałanie korupcji
Efektywność zużycia zasobów, w tym m.in. zarządzanie zużyciem wody
Bezpieczeństwo pracowników
Aspekty ważne:
Rozwój kapitału intelektualnego
Różnorodność i równość szans
Podejmowanie współpracy ze szkołami i uczelniami, działalność edukacyjna
Nasi pracownicy
Spis treści
Nasz raport