INNOWACJE

Nasze podejście do innowacyjności

Zarządzanie innowacjami w Grupie Azoty ma charakter kompleksowy.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
Z
[IR - Prezentacja wyników]

Zarządzanie innowacjami w Grupie Azoty ma charakter kompleksowy. Nasi przedstawiciele uczestniczą w inicjatywach o charakterze innowacyjnym, takich jak programy akceleracyjne lub projekty dotowane. Podstawą ich działań są wytyczone kierunki rozwoju strategicznego i agenda badawcza. Dzięki własnemu zapleczu infrastrukturalnego mamy możliwość testowania nowych rozwiązań technologicznych i prowadzenia własnych badań.

Dowiedz się więcej o naszych centrach badawczo-rozwojowych

Zakończenie budowy centrum badawczo-rozwojowego w Tarnowie

W 2019 roku zakończono budowę centrum badawczo-rozwojowego w Tarnowie. W jego skład wchodzi 47 kompleksowo wyposażonych sal laboratoryjnych oraz hala półtechnik, umożliwiająca testowanie oraz przeskalowywanie technologii opracowanych wcześniej w skali laboratoryjnej. Umożliwia to zwiększenie wydajności procesu badawczego, którego efekty można wdrożyć i zastosować w działalności operacyjnej Spółki, wzbogacając tym samym portfel produktowy. 

W centrum badawczo-rozwojowym Grupy Azoty dostępny jest nowoczesny system nanoszenia powłok próżniowych. Technologia ta posiada szereg zalet w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych jak np. powłoki galwaniczne (od 2024 roku, zgodnie z dyrektywą UE REACH, nie będzie można stosować chromu w technologii galwanicznej). Dodatkową zaletą jest to, że przy tej metodzie nie są stosowane toksyczne związki chemiczne, więc nie dochodzi do zanieczyszczania środowiska, proces ten jest szybki i wydajny i dodatkowo można sprawować ścisłą kontrolę nad procesem oraz parametrami nakładanych warstw. Posiadana infrastruktura pozwala zarówno na prowadzenie badań w skali laboratoryjnej, półtechnicznej, jak i na rozpoczęcie produkcji. Laboratorium powłok próżniowych wyposażone jest w nowoczesne i precyzyjne urządzenia, umożliwiające wszechstronną kontrolę i badanie parametrów powłok.


Nowe centrum badawczo-rozwojowe w Puławach

Grupa Azoty Puławy otrzyma 20,5 mln złotych z Programu Inteligentny Rozwój na utworzenie centrum badawczo- rozwojowego w Puławach. 

Środki unijne zostaną przeznaczone na prace budowlane (adaptacja i budowa obiektów) oraz kompleksowe wyposażenie centrum. Projekt przewiduje zakup aparatury badawczej oraz oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia prac. Aby zwiększyć potencjał kadrowy Grupy Azoty w obszarze badań i rozwoju planuje się zatrudnienie 20 osób, dzięki czemu powstanie 32-osobowy zespół zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (z uwzględnieniem obecnego stanu zatrudnienia).

Własna infrastruktura badawczo-rozwojowa pozwoli spółce na realizację długofalowej strategii rozwoju. Otworzy perspektywy ekspansji, opracowywania i wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów w segmencie nawozów i z obszaru biotechnologii, opartych na własnym know-how.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 50,5 mln zł, a kwota dofinansowania - 20, 5 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się 1 sierpnia 2019 r. i potrwa do 31 lipca 2022 r.


Nowe centrum badawczo-rozwojowe w Kędzierzynie

W Grupie Azoty Kędzierzyn powstanie centrum badawczo-rozwojowe CBR II, wspierające innowacje w segmencie OXO i przetwórstwie tworzyw sztucznych. Spółka uzyskała zgody korporacyjne niezbędne do realizacji tej strategicznej inwestycji. Projekt stanowi kontynuację uruchomionego w listopadzie 2018 roku laboratorium badań aplikacyjnych i rozwojowych CBR I, które dało Grupie Azoty Kędzierzyn możliwość odtwarzania w skali laboratoryjnej procesów produkcyjnych i przeprowadzania kompleksowych badań otrzymywanych próbek.

Inwestycja ta stanowi element zaktualizowanej strategii Grupy Azoty. Jej realizacja przyczyni się między innymi do poszerzenia oferty produktowej spółki o kolejne estry specjalne, a także do wydłużenia łańcucha produktowego i zwiększenia skali przetwórstwa aldehydów w produkty specjalne. 

Grupa Azoty Kędzierzyn pozyskała dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 roku.

Naszym celem jest również dalsza operacjonalizacja działalności w obszarze B+R+I, doskonalenie i rozwój narzędzi wspomagających koordynację i sprawne zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi.

DOBRA PRAKTYKA

Jesteśmy w trakcie opracowywania i zasilania platformy wymiany informacji dotyczących prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Grupie Azoty, tzw. repozytorium B+R. Ma ono zapobiec równoległemu prowadzeniu prac o podobnym zakresie w kilku spółkach, usprawnić wymianę wiedzy i doświadczeń, a tym samym wzmocnić pozycję konkurencyjną Grupy Azoty i zwiększyć poziom oszczędności.

W 2019 roku prowadziliśmy projekty badawczo-rozwojowe dla każdego z segmentów działalności. Obejmowały one:

 • w segmencie nawozowym - projekty ukierunkowane na przygotowanie do wejścia w życie nowych uregulowań prawnych, mających wpływ na portfolio produktowe Grupy Azoty;
 • w obszarze precyzyjnego nawożenia - rozwijanie intuicyjnych narzędzi dla gospodarstw sektora rolniczego, których celem jest upowszechnienie technik rolnictwa precyzyjnego;
 • w segmencie tworzyw sztucznych - modyfikacje produkowanych tworzyw. Najistotniejsze działania dotyczyły nowych odmian poliamidu 6 do druku 3D, do zastosowań elektrochemicznych i poliamidu do wytłaczania półfabrykatów do obróbki skrawaniem;
 • w obszarze katalizatorów - badania nad zwiększeniem efektywności działania obecnych katalizatorów stosowanych głównie w ciągach amoniakalnych, jak również nad opracowaniem nowych katalizatorów do stosowania w nowych, szybko rozwijających się gałęziach przemysłu;
 • w obszarze elektromobilności - opracowanie specjalistycznych produktów chemicznych do produkcji akumulatorów;
 • istotnym elementem były również prace koncepcyjne w zakresie weryfikacji wstępnie wytypowanych kierunków dywersyfikacji działalności grupy.

Większość prac badawczych i rozwojowych ma formę wieloletnich programów badawczych, w związku z czym prace prowadzone w 2019 roku stanowiły kontynuację lub rozszerzenie dotychczasowych projektów.

ZOBACZ NASZE KLUCZOWE INWESTYCJE

Ponadto kontynuowaliśmy ścisłą współpracę z uczelniami, instytucjami naukowymi oraz inicjatywami typu „startup”.

Współpraca ze startupami

Prowadziliśmy działania akceleracyjne m.in. w ramach: 

 • Programów SCALE UP realizowanych w dwóch konsorcjach projektowych, których koordynatorami są firmy FundingBox Sp. z o.o. (patrz: projekt IMPACT_POLAND 2.0.) i Krakowski Park Technologiczny (KPT Scale Up). Udział w programach ma na celu:
  • wsparcie współpracy innowacyjnych startupów z dużymi i średnimi przedsiębiorcami,
  • znalezienie innowacyjnych technologii, produktów lub pomysłów, odpowiadających na potrzeby Grupy Azoty,
  • realizację półrocznych projektów z innowacyjnymi startupami, które zakończą się docelowo wdrożeniami w Grupie Azoty.
 • IDEA 4 AZOTY – autorski program akceleracyjny Grupy Azoty S.A., który ma na celu łączenie potencjału środowiska akademickiego i badawczego z potencjałem biznesowym Grupy Azoty. Program tworzy warunki dla potrzeb realizacji nowych przedsięwzięć i projektów.

Poszukiwane innowacje w ramach projektu Impact_Poland 2.0

Przez najbliższe dwa lata wspólnie z akceleratorem FundingBox będziemy poszukiwać nowoczesnych technologii z potencjałem do rozwinięcia w przemyśle chemicznym. W ramach projektu uzyskamy unikalny dostęp do wiodących rozwiązań we wczesnej fazie rozwoju, lecz z potencjałem szybkiego wzrostu poprzez wdrożenie ich w liniach biznesowych i technologicznych Grupy Azoty. W ten uzyskamy możliwość testowania nowych produktów, usług i modeli biznesowych w zakresie naszej infrastruktury badawczej, zanim innowacyjne projekty staną standardem rynkowym dostępnym także dla naszej konkurencji.

W pierwszej kolejności przyjrzymy się rozwiązaniom z obszaru inżynierii materiałowej, magazynowania energii, tworzyw sztucznych i fine chemicals.

Proces poszukiwania rozwiązań innowacyjnych w ramach projektu Impact_Poland 2.0

Przez najbliższe dwa lata, wspólnie z akceleratorem FundingBox będziemy prowadzić poszukiwania nowoczesnych technologii, które mogłyby znaleźć zastosowanie w przemyśle chemicznym. Zapewni nam to dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań we wczesnej fazie rozwoju, ale z potencjałem szybkiego wzrostu po wdrożeniu na liniach biznesowych i technologicznych grupy. Dzięki temu będziemy mogli testować nowe produkty, usługi i modele działalności z wykorzystaniem naszej infrastruktury badawczej, zanim staną się one standardem rynkowym dostępnym również dla konkurencji. 

W pierwszej kolejności przeanalizujemy rozwiązania z obszaru 

inżynierii materiałowej, magazynowania energii, tworzyw sztucznych i chemikaliów wysokowartościowych (tzw. fine chemicals).

Udział w programie Impact_Poland 2.0 jest przykładem realizowanych przez Grupę Azoty działań akceleracyjnych, które mają na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy na rynkach krajowych i międzynarodowych. To jeden z fundamentów stworzonego w organizacji ekosystemu innowacji, który daje nam dostęp do nowych technologii i umożliwia współpracę z zaawansowanymi technologicznie podmiotami podkreśla dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Zobacz, dlaczego warto się zgłosić do programu:


Idea4Azoty - nowatorski program akceleracyjny

To program wymiany pomysłów o wysokim stopniu innowacyjności, łączący potencjał środowiska akademickiego i badawczego z potencjałem biznesowym Grupy Azoty. To pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku. Jego beneficjentem będzie nie tylko branża chemiczna, ale również dostawcy nowych technologii i usług, m.in. z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, inżynierii, energetyki, materiałoznawstwa czy biotechnologii. Do programu zgłaszać się można za pośrednictwem strony www.idea4azoty.pl.

Wśród zgłoszonych do programu Idea4Azoty rozwiązań znajdują się również pomysły na usprawnienie podstawowej działalności Grupy Azoty. Dużo propozycji dotyczy zaawansowanych materiałów, nowoczesnych nawozów, technologii oraz rozwiązań proekologicznych. 

Uruchomienie programu akceleracyjnego przyspieszyło również proces konsolidacji naszej grupy w zakresie badań i rozwoju. Przedstawiciele naszych najważniejszych spółek na bieżąco wymieniają się informacjami o planowanych badaniach i wspólnych przedsięwzięciach. 

Ryzyko
Spis treści
Innowacje