INNOWACJE

Kluczowe inwestycje

Dążąc do osiągnięcia kluczowych celów naszej strategii opracowaliśmy szeroko zakrojony program inwestycyjny, obejmujący wydatki na projekty badawczo-rozwojowe, które stanowią jedne z największych inwestycji w danym regionie.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD

Zrównoważona produkcja

Zrównoważona produkcja jest jednym z  trzech filarów zrównoważonego rozwoju grupy. Fundamentalną zasadą jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny. Zobacz, jakie działania podejmujemy w tym kierunku.


Uruchomienie nowej Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych

Uruchomienie nowej Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych

W dniu 18 grudnia 2019 roku Grupa Azoty Compounding uruchomiła nową wytwórnię tworzyw modyfikowanych (compoundingu) o mocy produkcyjnej 50 tys. ton rocznie. 

Wytwórnia powstała w ciągu zaledwie półtora roku w oparciu o najnowsze technologie i urządzenia, a budżet inwestycji wyniósł 100 mln zł. W wytwórni będą powstawały specjalistyczne tworzywa modyfikowane, produkowane z wytwarzanego w Tarnowie poliamidu oraz innych tworzyw, wykorzystywane m.in. w branży motoryzacyjnej, przemyśle maszynowym, w budownictwie, elektronice i produkcji artykułów gospodarstwa domowego. 

Wytwórnia będzie w stanie produkować wysoce zaawansowane tworzywa, których najwyższą jakość zapewnia wykorzystywanie najnowszych dostępnych światowych technologii oraz doświadczona kadra.

Dzięki nowej wytwórni Grupa Azoty będzie mogła realizować dużo bardziej wymagające projekty dla swoich klientów, którzy wykazują coraz większe zapotrzebowanie na tworzywa specjalistyczne. Tym samym grupa zajmie wysokomarżową pozycję w łańcuchu dostaw i dołączy z konkurencyjną ofertą do nowego rynku zaawansowanych technologicznie wyrobów.

Zobacz krótkie podsumowanie:

Budowa nowego kompleksu nawozowego

Budowa nowego kompleksu nawozowego

W ramach realizacji tej inwestycji powstają dwie linie granulacji mechanicznej wraz ze stanowiskiem produkcji dolomitu, dwiema młynowniami, dwiema halami sezonowania produktu luzem, budynkiem pakowni z liniami do pakowania w worki typu big bag oraz w inne worki, a także niezbędną infrastrukturą techniczną. Trwają końcowe prace przygotowujące do uruchomienia pierwszej linii produkcyjnej.

Dywersyfikacja dostępnego portfela produktowego: oprócz obecnie produkowanej saletry amonowej prilowanej będzie możliwe produkowanie saltery amonowej granulowanej, poszukiwanej przez rolników wielkoobszarowych.

Przewagą mechanicznego sposobu granulacji nawozów saletrzanych nad sposobem wieżowym jest możliwość wytwarzania nawozów o znacznie bardziej zróżnicowanym składzie oraz uziarnieniu dostosowanym do wymagań odbiorców.

Podstawowe cele realizacji projektu:

 • rozszerzenie asortymentu wytwarzanych nawozów i dostosowanie do potrzeb odbiorców krajowch i zagranicznych,
 • poprawa jakości produkowanych nawozów (zwiększenie wytrzymałości mechanicznej granuli),
 • zwiększenie bezpieczeństwa produkcji i transportu nawozów na bazie saletry amonowej (możliwość produkcji saletry granulowanej o zawartości azotu 32,5% oraz saletrzaku 28% N – obecnie produkowana jest saletra o wyższej zawartości). Saletra amonowa, a szczególnie saletrzak o niższej zawartości azotu, traktowane są jako nawozy bezpieczniejsze w transporcie i produkcji.
Modernizacja instalacji kwasu azotowego

Modernizacja instalacji kwasu azotowego

Grupa Azoty Puławy zakupiła technologię produkcji kwasu azotowego od Thyssenkrupp Industrial Solutions AG w 2017 roku. Przedmiotem umowy było udzielenie licencji na technologię produkcji kwasu azotowego wraz z dostawą dokumentacji procesowej i podstawowego wyposażenia, jak również świadczenie usług związanych z nadzorem nad montażem i uruchomieniem instalacji.

W ramach tej inwestycji planowana jest także modernizacja aktualnie posiadanych czterech linii produkcyjnych kwasu azotowego, dzięki czemu nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych, poprawa wskaźników zużycia głównych surowców oraz mediów energetycznych. W konsekwencji w znaczący sposób ograniczony zostanie wpływ instalacji na środowisko. Wartość całej inwestycji to 695 mln zł. Nowe instalacje powstaną do 2021 roku, modernizacja czterech istniejących linii kwasu azotowego zakończy się w 2024 roku.

Piąta linia produkcji kwasu będzie w pełni zintegrowana z instalacją neutralizacji o wydajności 1300 ton na dobę. Dzięki wykorzystaniu systemu EnviNOx®, czyli katalitycznej redukcji N2O i NOx możliwe będzie osiągnięcie niskich poziomów emisji. Kontrakt gwarantuje też niskie wskaźniki zużycia głównych materiałów oraz surowców.

Rozbudowa produkcji kwasu azotowego pozwoli Grupie Azoty Puławy na uniknięcie przestojów instalacji (strat w produkcji nawozów) i likwidację tzw. „wąskich gardeł” w ciągu produkcyjnym, a ponadto umożliwi poprawę efektywności produkcji poprzez zmniejszenie wskaźników zużycia amoniaku i energii elektrycznej. Nastąpi pełna integracja produkcyjna z innymi instalacjami z wykorzystaniem całości infrastruktury oraz potencjału obecnych instalacji.

Inwestycja z budżetem ok. 385 mln zł będzie skorelowana z drugim realizowanym przez spółkę przedsięwzięciem inwestycyjnym, tj. rozbudową i modernizacją instalacji kwasu azotowego oraz budową nowej linii neutralizacji. Do 2021 roku Grupa Azoty Puławy przeznaczy łącznie ponad 1,1 mld zł na rozwój segmentu nawozowego.

Puławskie inwestycje wpisują się w cele strategiczne Grupy Azoty, zgodnie z którymi do roku 2020 grupa wzmocni swoją pozycję wśród czołowych dostawców rozwiązań dla rolnictwa w Europie. Projekt realizowany jest z wykorzystaniem know-how Grupy Azoty Kędzierzyn, co jest kolejnym dowodem na coraz silniejszą konsolidację i integrację Grupy Azoty.

Przyjazne dla środowiska pigmenty do produkcji farb

Przyjazne dla środowiska pigmenty do produkcji farb

Projekt badawczo-rozwojowy o dużym potencjale wdrożeniowym - to zakończone w 2019 roku przedsięwzięcie dotyczące innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska pigmentów do produkcji farb, realizowane przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w partnerskiej współpracy z Grupą Azoty Police.

Celem projektu, podzielonego na dwie fazy (koncepcyjną i badawczo-rozwojowa) było opracowanie sposobu wytwarzania nowych antykorozyjnych pigmentów fosforanowych o porównywalnych lub lepszych cechach antykorozyjnych niż obecnie oferowane na rynku, wyróżniających się jednak mniejszą toksycznością dla użytkownika i otoczenia dzięki eliminacji cynku ze składu chemicznego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny oraz Grupa Azoty Police nawiązały współpracę w fazie badawczo-rozwojowej projektu, dofinansowanego z funduszy NCBR. Współpraca polegała między innymi na przeprowadzeniu testów wytwarzania produktu w skali ¼ technicznej. W 2019 roku zakończono realizację drugiej fazy projektu badawczo-rozwojowego i udało się otrzymać w skali pilotażowej kompozycje fosforanowych pigmentów antykorozyjnych o zróżnicowanym składzie przy wykorzystaniu instalacji znajdującej się w Grupie Azoty Police.

Projekt ten dał spółce możliwość rozszerzenia gamy oferowanych produktów o wyroby specjalne, zgodnie z rynkowym trendem wycofywania z obrotu pigmentów cynkowych i zastępowania ich nietoksycznymi, ekologicznymi produktami bezcynkowymi.

Nowy typ nawozów płynnych produkowanych z surowców fosforonośnych

Nowy typ nawozów płynnych produkowanych z surowców fosforonośnych

W 2019 roku Grupa Azoty rozpoczęła realizację projektu badawczo-rozwojowego pn. „Opracowanie technologii wytwarzania nowego typu nawozów płynnych w oparciu o surowce fosforonośne pochodzenia osadowego”. Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Grupa Azoty, a członkiem Grupa Azoty Puławy. 

Konsorcjum planuje uzyskanie do 2023 roku prototypów nowych produktów  – innowacyjnych nawozów płynnych, wytwarzanych z użyciem polifosforanu amonu oraz innych roztworów i komponentów. Mając na względzie troskę o środowisko naturalne i zapewnienie bezpieczeństwa pracy spółka prowadzi prace rozwojowe i działania modernizacyjne w celu ograniczenia uciążliwości podstawowej działalności produkcyjnej.

Oszczędność energii

Na bieżąco optymalizujemy naszą gospodarkę energetyczną. Zainwestowaliśmy w projekty, które wpisują się w cele długoterminowego rozwoju gospodarczego Polski, tzw. „Kierunki rozwoju innowacji energetycznych”, które w latach 2021-2050 osiągane będą w formie działań zwiększających konkurencyjność polskiego sektora chemicznego oraz energetycznego.

Budowa bloku energetycznego

Budowa bloku energetycznego

Zarząd Grupy Azoty Puławy zawarł kontrakt z Konsorcjum Polimex Mostostal S.A - Polimex Energetyka sp. z o.o. - SBB Energy S.A. na wykonanie inwestycji w formule „pod klucz”. Realizacja Projektu ma trwać 36 miesięcy. Całkowity budżet Projektu wynosi 1,2 mld zł. To największa inwestycja energetyczna w regionie lubelskim oraz w całej Grupie Azoty. Inwestycję podjęto w celu zapewnienia Grupie Azoty Puławy ciągłości dostaw energii cieplnej do instalacji chemicznych oraz intensyfikacji produkcji energii elektrycznej odpowiednio do potrzeb zakładu. Zastępujący dotychczasowe dwa wyeksploatowane bloki węglowe z lat 60. nowoczesny blok energetyczny zapewni 100 MW energii elektrycznej i 300 MW ciepła.

Cele realizacji projektu:

 • zapewnienie ciągłości dostawy mediów energetycznych (pary technologicznej, wody grzewczej);
 • zwiększenie udziału energii cieplnej w produkcji energii elektrycznej na potrzeby Grupy Azoty Puławy;
 • dostosowanie energetycznych instalacji wytwórczych Grupy Azoty Puławy do najnowszych wymogów środowiskowych.

Teren budowy bloku znajduje się w strefie przemysłowej, bezpośrednio przy istniejącej elektrociepłowni i zapewnia:

 • dostęp do wszystkich mediów;
 • możliwość wykorzystania wspólnego z elektrociepłownią zakładową placu na paliwo stałe;
 • możliwość przyłączenia do elektroenergetycznej sieci przesyłowej poprzez rozdzielnię Grupy Azoty Puławy.

Węgiel kamienny można pozyskać z kopalni „Bogdanka”, z kopalń śląskich lub z importu, co oznacza dostateczną dywersyfikację źródeł tego surowca, zapewniającą ciągłość dostaw, bez ryzyka zagrożenia nieprzerwanej produkcji pary.

Generalnym realizatorem inwestycji mianowano konsorcjum firm polskich: Polimex – Mostostal S.A.(lider konsorcjum), Polimex – Energetyka Sp. z o.o. oraz SSB Energy S.A. (członkowie konsorcjum). Planowany termin zakończenia projektu to III kwartał 2022 roku.

Blok energetyczny będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje służące ochronie środowiska i spełni wymagania stawiane przez Konkluzje BAT, które wejdą w życie w dniu 18 sierpnia 2021 roku.

Nowa koncepcja energetyczna

Nowa koncepcja energetyczna

Grupa Azoty Kędzierzyn w trzecim kwartale 2019 roku przystąpiła do realizacji kluczowego projektu, mającego zapewnić bezpieczeństwo energetyczne spółce i mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla. Nowa koncepcja stanowi efektywną alternatywę dla planowanej realizacji drugiego etapu rozbudowy elektrociepłowni, która zakładała budowę kolejnego kotła węglowego. Jej kluczowym elementem będzie wykorzystanie ciepła procesowego, pochodzącego z instalacji chemicznych, co stanowi rozwiązanie bardziej opłacalne i przyjazne dla środowiska. 

Ukończenie zadania, które ma strategiczne znaczenie dla zakładów i społeczności lokalnej, planowane jest na 2021 rok. Nowa koncepcja - to innowacyjne spojrzenie na zakładową energetykę, które pozwala na wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej z procesu produkcji amoniaku do wytwarzania mediów energetycznych i energii elektrycznej. Umożliwi to rezygnację z budowy kolejnego kotła węglowego, co pozwoli zaoszczędzić blisko 200 mln zł i zmniejszy bieżące koszty operacyjne o około 30 mln zł w skali roku. 

Na realizację koncepcji, wraz z kotłami rezerwowo-szczytowymi gwarantującymi bezpieczeństwo dostępności ciepła w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, Grupa Azoty Kędzierzyn przeznaczy 282 mln zł. 

Nowa koncepcja wpisuje się w cele długoterminowe rozwoju gospodarczego Polski, tzw. „Kierunki rozwoju innowacji energetycznych”, które w latach 2021-2050 osiągane będą w formie działań zwiększających konkurencyjność polskiego sektora chemicznego oraz energetycznego.

Grupa Azoty Siarkopol inwestuje w fotowoltaikę

Grupa Azoty Siarkopol inwestuje w fotowoltaikę

W dniu 20 maja 2019 roku Grupa Azoty Siarkopol podpisała list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej przez PGE Energia Odnawialna (spółka z Grupy Kapitałowej PGE). Instalacja o mocy 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh w najbardziej prawdopodobnym wariancie będzie produkowała czystą energię na potrzeby własne Grupy Azoty Siarkopol. Partnerzy nie wykluczają dalszego znaczącego rozwoju projektu, w formule wspólnego przedsięwzięcia. Elektrownia fotowoltaiczna, złożona z około 16 tys. paneli fotowoltaicznych, powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych Grupy Azoty Siarkopol na terenie świętokrzyskiej gminy Osiek, jej eksploatacja rozpocznie się prawdopodobnie w połowie 2022 roku. Będzie to jedna z największych takich instalacji w Polsce.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Dla europejskich firm z branży chemicznej konieczność dostosowania się do coraz bardziej restrykcyjnych regulacji unijnych jest jednym z największych wyzwań na najbliższe dziesięciolecia. Dlatego coraz większą wagę przywiązujemy do ograniczenia zużycia surowców, odzyskiwania materiałów i recyklingu odpadów, a także rozwoju tworzyw biodegradowalnych, aby podążać za najwyższymi standardami gospodarki o obiegu zamkniętym.


Produkcja kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych

Produkcja kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych

Grupa Azoty Puławy rozpoczęła projekt badawczo-wdrożeniowy, którego celem jest produkcja kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych. Projekt uzyskał akceptację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i dofinansowanie w kwocie 4,7 mln zł. Wchodzi w zakres tzw. „zielonych technologii”. Praca nad kwasem bio-bursztynowym prowadzone są w specjalnie doposażonym w tym celu laboratorium bioprocesów Grupy Azoty Puławy, w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Celem projektu jest uzyskanie nowego produktu dzięki opracowaniu nowej metody otrzymywania kwasu bio-bursztynowego w wydajnym i zoptymalizowanym procesie biosyntezy, przy użyciu biokatalizatora, czyli odpowiednio dobranego szczepu bakterii, którego zdolności produkcyjne zostaną zintensyfikowane m.in. w oparciu o metody inżynierii genetycznej (przy wsparciu PORT Sp. z o.o. we Wrocławiu).

Jednym z celów projektu jest otrzymanie szczepu bakteryjnego zdolnego m.in. do:

 • wytwarzania kwasu bursztynowego w sposób ułatwiający jego późniejsze wyodrębnianie i oczyszczanie z płynu pofermentacyjnego;
 • wykorzystywania w procesie biosyntezy produktów ubocznych i/lub odpadowych z przemysłu chemicznego i rolno-spożywczego, w tym CO2.

Działania podjęte przez Grupę Azoty Puławy i firmę PORT Sp. z o.o. mogą przynieść sukces jako połączenie tradycyjnych metod optymalizacji procesów biotechnologicznych z pogłębioną analizą procesu wytwarzania kwasu bursztynowego przez bakterie i wykorzystaniu jej wyników do poprawy wydajności procesu biosyntezy w oparciu o metody inżynierii genetycznej. 

Unikatowy charakter przedsięwzięcia polega przede wszystkim na wykorzystaniu procesów biotechnologicznych dla potrzeb masowej produkcji w zakładach chemicznych.  

Puławy, dzięki opracowaniu własnej technologii produkcji kwasu bursztynowego, mogą również uzyskać możliwość wykorzystywania w swojej działalności surowców odnawialnych i/lub odpadowych, jak chociażby części uwalnianego do atmosfery dwutlenku węgla, powstającego przy produkcji nawozów z użyciem tradycyjnej syntezy chemicznej. 

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w sierpniu 2019 i potrwa do końca lipca 2022 roku.

Biodegradowalna otoczka polimerowa dla nawozów azotowych – wspólny projekt Puław i Polic

Biodegradowalna otoczka polimerowa dla nawozów azotowych – wspólny projekt Puław i Polic

Pomysł opracowania biodegradowalnej otoczki polimerowej dla nawozów azotowych (mocznik) i wieloskładnikowych (NPK) znalazł się na trzecim miejscu wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego celem jest spowolnienie procesu uwalniania składników pokarmowych do gleby, a tym samym zwiększenie ich wykorzystania przez rośliny. Nawozy otoczkowane będą ulegały degradacji w środowisku glebowym w ciągu maksimum 48 miesięcy.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum, składające się z Grupy Azoty Puławy (lider), Grupy Azoty Police oraz instytutu badawczego – Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Nowe produkty otoczkowane będą służyć minimalizacji negatywnego oddziaływania nawozów mineralnych na środowisko dzięki zmniejszeniu emisji gazowych pochodnych azotu, wymywania azotanów i innych składników pokarmowych oraz ryzyka akumulacji azotanów w roślinach.

Instalacja do produkcji ε-kaprolaktonu

Instalacja do produkcji ε-kaprolaktonu

ε-kaprolakton to jeden z najważniejszych polimerów biodegradowalnych, stosowany w medycynie i stomatologii oraz jako składnik poliolowy w produkcji poliuretanów. Dotychczas nie prowadzono produkcji ε-kaprolaktonu w Polsce. Projekt ten jest elementem ogólnogrupowego programu innowacji. ε-kaprolakton - to ważny produkt lekkiej syntezy, wykorzystywany jako monomer do produkcji polikaprolaktonu, elastomerów poliuretanowych, syntetycznych włókien, folii, powłok, plastików oraz plastyfikatorów.

Celem tego projektu jest wydłużenie łańcucha produktowego Grupy Azoty Puławy oraz dywersyfikacja przychodów.

Mamy nadzieję na pozyskanie nowego produktu specjalistycznego, a tym samym surowca do produkcji polikaprolaktonu (tworzywa biodegradowalnego) i na zwiększenie przychodów spółki dzięki produkcji niszowej i wysokomarżowej.

Do tej pory wykonano wszystkie zaplanowane prace laboratoryjne. W trakcie realizacji projektu nastąpiła modyfikacja pierwotnej technologii w celu optymalizacji kosztów procesu. Dla opracowanej technologii wykonano projekt procesowy oraz zakupiono i zmontowano instalację wielkolaboratoryjną, której rozruch planowany jest na przełomie 2019 i 2020 roku.

Obecnie trwają przygotowania do remontu budynku, w którym umiejscowiono instalację. Po wykonaniu prac remontowych i przyłączy, wykonany zostanie rozruch instalacji i badania optymalizacyjne. Otrzymano zgodę NCBiR na przedłużenie okresu realizacji projektu do 29.02.2020r.

Odzysk fosforanów z odcieków ze składowiska fosfogipsu

Odzysk fosforanów z odcieków ze składowiska fosfogipsu

Kontynuowano badania nad możliwością odzysku fosforu ze ścieków przemysłowych, co umożliwiłoby racjonalizację wykorzystania zasobów naturalnych, a także nad nowymi kierunkami gospodarczego wykorzystania fosfogipsu w ramach dążenia do zrównoważonego stosowania fosforu oraz realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy). Badania te koncentrowały się na opracowaniu technologii odzyskiwania fosforu z odcieków ze składowiska fosfogipsu w postaci związków, które mogą być zawracane do produkcji lub nadają się do bezpośredniego wykorzystania w nawożeniu, a także na wdrażaniu nowych, opłacalnych sposobów wykorzystania strumieni ubocznych i odpadowych.

W ramach projektu prowadzono badania laboratoryjne, ułamkowo-techniczne oraz prace koncepcyjne we współpracy z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych (Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach) oraz biurem projektów Biuro Projektowo-Konstrukcyjne „Koncept” Sp. z o.o. 

W roku 2019 ukończono dwa etapy badań laboratoryjnych: jeden dotyczący opracowania technologii oczyszczania odcieków, połączonej z odzyskiem fosforu metodą wytrącania w formie nierozpuszczalnych w wodzie soli, które można następnie wykorzystać do produkcji kwasu fosforowego(v) oraz drugi, dotyczący opracowania koncepcji zawracania odcieku w postaci płynnej.

Odpowiednie zabezpieczenie hałdy przed przedostawaniem się odcieków do wód gruntowych i powierzchniowych sprawia, że fosfor krąży w układzie zamkniętym, jednak nie jest wykorzystywany. Odzyskiwanie fosforanów z odcieków i ich ponowne wykorzystanie w produkcji ekstrakcyjnego kwasu fosforowego lub nawozów mineralnych pozwoli zwiększyć wydajność oraz przyniesie korzyści ekonomiczne i ekologiczne w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami. Opracowanie i wdrożenie technologii odzyskiwania fosforu z odcieków ze składowiska fosfogipsu i jego ponowne wykorzystanie w produkcji kwasu fosforowego(V) i/lub nawozów NPK wpłynie pozytywnie na efektywność wykorzystania surowców, umożliwi oszczędzanie energii, wody i innych zasobów wykorzystywanych w cyklach produkcyjnych.

Debiut Grupy Azoty na rynku materiałów do druku 3D

Debiut Grupy Azoty na rynku materiałów do druku 3D

Grupa Azoty wypuściła na rynek druku 3D produkt o nazwie handlowej Tarfuse. Zyskał on uznanie ekspertów i zdobył nagrodę na najważniejszych dla branży tworzyw sztucznych targach PLASTPOL. 

Tarfuse PA to filament do druku 3D, produkowany z najwyższej jakości poliamidu 6 dla potrzeb stosowania w jednej z sześciu dostępnych technologii przyrostowych tzn. technologii FDM (Fused Deposition Modeling). Technologia ta polega na budowaniu elementów poprzez nanoszenie warstwa po warstwie roztopionego filamentu - tworzywa sztucznego, które skleja się z poprzednimi warstwami, aż do uzyskania pełnej wysokości modelu. 

Wyroby produkowane z tego materiału mogą znaleźć zastosowanie w motoryzacji, elektrotechnice, medycynie i AGD. Odpowiednie odmiany mogą zostać dopuszczone do kontaktu z żywnością. Mnogość zastosowań technologii w różnych obszarach, malejący koszt jednostkowy produkcji i płynne połączenie z procesem projektowania powodują, że technologia druku 3D będzie rozwijać się w wysokim tempie, czemu sprzyjać będzie również rozwój i dostępność coraz trwalszych i coraz tańszych materiałów.

W związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 na początku 2020 roku braliśmy udział w pierwszym projekcie opracowania polskiego respiratora VentilAid, który dzięki swojej oryginalnej i prostej konstrukcji może być wyprodukowany w dowolnym miejscu za pomocą drukarki 3D.  Na potrzeby realizacji tego projektu zostały bezpłatnie wykorzystanie filamenty Tarfuse PLA® i Tarfuse TPU®. 

Dodatkowo braliśmy udział w akcji „Drukarze dla szpitali”, w ramach której dostarczaliśmy bezpłatnie filamenty Tarfuse PLA® i Tarfuse PETG®, z których drukowane były elementy wyposażenia chroniącego przed Covid-19, tj. elementy przyłbic oraz gogli.

Prace badawcze i rozwojowe stanowiły w znacznej mierze kontynuację lub rozwinięcie działań prowadzonych w okresach poprzednich.

Inwestycja Polimery Police – Postępy prac

Polimery Police to projekt realizowany przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins S.A. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

W 2019 roku Grupa Azoty Police kontynuowała prace nad realizacją kluczowego projektu inwestycyjnego pn. Polimery Police, obejmującego budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą, a także terminalu portowego z bazą zbiorników surowcowych. 

Projekt jest zgodny ze strategią gospodarki neutralnej dla klimatu, o obiegu zamkniętym, definiującą proces dekarbonizacji tworzyw sztucznych w całym cyklu życiowym dzięki zastosowaniu czterech głównych rozwiązań: 

 • przejścia na gospodarkę tworzywami sztucznymi o obiegu zamkniętym,
 • zwiększenia efektywności energetycznej w procesie produkcji,
 • dekarbonizacji procesu produkcji,
 • częściowego przejścia na surowce odnawialne.

Korzyści społeczne:

 • możliwość rozwoju gmin;
 • wzrost dochodów gmin;
 • wzrost możliwości zatrudnienia;
 • poprawa jakości życia;
 • zmniejszenie odpływu mieszkańców z tego regionu;
 • wsparcie lokalnych badań terenowych, szkolnictwa wyższego i zawodowego;
 • wzrost znaczenia gospodarki polskiej na arenie międzynarodowej;
 • szansa rozwoju dla przedsiębiorstw lokalnych;
 • pojawienie się nowych branż i infrastruktury.

Korzyści dla środowiska:

 • dzięki realizacji projektu w istniejących obiektach zakładów chemicznych Police, oddziaływanie zostanie zredukowane do niezbędnego minimum, co pozwoli uniknąć presji środowiskowej (w mierzalnej skali) - wodór pozyskiwany z zakładu PDH umożliwi zwiększenie produkcji amoniaku i zmniejszenie zużycia gazu ziemnego, co z kolei przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery o ok. 59 110 t/r.
 • łączny poziom emisji CO2 z zakładu wyniesie 220 247 t/r, co odpowiada 0,364 t/t polipropylenu. Wybrana technologia produkcji polipropylenu umożliwia obniżenie emisji CO2 o ok. 13 622 t/r w porównaniu do alternatywnych technologii;
 • zmniejszenie emisji NOx o 25% dzięki wykorzystaniu katalizatora platynowego; możliwość całkowitego wyeliminowania SOx.

Zgodnie z realizowanym harmonogramem budowa rozpoczęła się na przełomie 2019 i 2020 roku, a jej zakończenie planowane jest na koniec 2022 roku. W dniu 11 maja 2019 roku spółka zależna Grupa Azoty Polyolefins S.A. oraz Hyundai Engineering Co. Ltd. zawarły umowę o kompleksową realizację projektu Polimery Police w formule „pod klucz”.

1 sierpnia 2019 roku firma Hyundai rozpoczęła realizację swoich zobowiązań.

Główne cele projektu: 

 • zapewnienie podstaw dalszego rozwoju Grupy Azoty;
 • utworzenie nowego segmentu produkcyjnego w Grupie Azoty;
 • wykorzystanie synergii z innymi zakładami chemicznymi Grupy Azoty;
 • zróżnicowanie portfela produkcji Grupy Azoty oraz efektywne wykorzystywanie wartościowych produktów ubocznych.

Projekt będzie składać się z dwóch faz technologicznych: produkcji propylenu z propanu, a następnie produkcji polipropylenu z propylenu - będącego produktem końcowym, z uwzględnieniem opcjonalnej sprzedaży propylenu jako produktu. Polipropylen jest organicznym związkiem chemicznym o różnych zastosowaniach praktycznych. Wykorzystuje się go w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny, tekstylny, spożywczy oraz w branży opakowań, elektroniki, motoryzacji i innych.

Nowo wybudowany zakład będzie wykorzystywać technologię Oleflex® na licencji Universal Oil Products, będącej własnością Honeywell Company. Jest to technologia produkcji propylenu klasy polimerowej z wykorzystaniem metod dostępnych na rynku i oferuje: 

 • niskie koszty eksploatacyjne z powodu niskiego zużycia surowców i energii;
 • niskie koszty inwestycyjne związane z wykorzystaniem wysokoaktywnych i stabilnych komponentów;
 • wysoką niezawodność instalacji dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym i możliwości regeneracji katalizatora bez zatrzymywania procesu produkcji propylenu;
 • niewielki zakres oddziaływania na środowisko.

Projekt uwzględnia również minimalizację oddziaływania na środowisko poprzez opracowywanie i wdrażanie najlepszych praktyk, obejmujących między innymi:

 • realizację projektu na gruntach zlokalizowanych w pobliżu istniejącego zakładu chemicznego Police, co ograniczy oddziaływanie do niezbędnego minimum;
 • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery;
 • zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx) o 25%;
 • możliwość całkowitego wyeliminowania emisji tlenków siarki (SOx);
 • wysoką efektywność wsparcia systemu energetycznego (przewidywany wskaźnik oszczędności energii pierwotnej przekracza wartość wymaganą do uzyskania kogeneracji o wysokiej sprawności).

Zakład Police jest głównym pracodawcą w regionie. Inwestycja ta może stanowić dla gminy szansę na rozwój, zwiększenie dochodów, między innymi wpływów z podatków lokalnych wskutek rozwoju przedsiębiorczości oraz możliwości zatrudnienia, na poprawę standardu życia i ograniczenie odpływu mieszkańców do innych regionów. Ponadto może okazać się źródłem wsparcia lokalnych badań terenowych, rozwoju szkolnictwa wyższego i zawodowego czy finansowania rozwoju nowej infrastruktury. Na poziomie ogólnym wreszcie może przyczynić się do zwiększenia przychodów podatkowych państwa oraz znaczenia gospodarczego Polski na arenie międzynarodowej.

Postępy prac można śledzić na oficjalnej stronie internetowej - http://polyolefins.com.pl, która jest aktualizowana na bieżąco, a wszystkie informacje są dostępne w języku polskim i angielskim.

Innowacje
Spis treści
Środowisko